Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα ποταμού, στη Ρόδο, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και με  σκοπό την πρόληψη  και την αντιμετώπιση προβλημάτων  που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα ποταμού, Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 59.274,19 €,  το οποίο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων από την αυτοφυή βλάστηση.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  είναι η Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 10:00 πμ,  στην έδρα της Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας, στη Ρόδο. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω ώρας, θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.