Η σαρκοφάγος του Μεγάλου Μαγίστρου Ντελαστίκ βρέθηκε στις Πεταλούδες Ρόδου

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΜΠΙΖΑΝΟΜΑΧΩΝ
Αύριον Πέμπτη 27ην τρέχοντος, θα πραγματοποιηθεί  εις την πόλιν της Ρόδου και εις τους Δήμους Σύμης, Μεγίστης, Χάλκης και Μεγάλου Χωρίου, ο έρανος υπέρ ανεγέρσεως μνημείου των Μπιζανομάχων. Ο Πανελλήνιος αυτός έρανος, ο οποίος πραγματοποιείται διά την ανέγερσιν μνημείου των ηρωικώς πεσόντων  κατά την μάχην εις το Μπιζάνι των Ιωαννίνων, η οποία εσήμανε την απελευθέρωσιν της Ηπείρου, τελεί υπό την προεδρείαν του στρατηγού Μπότσαρη.

Κατά τον διενεργηθέντα εις τας κοινότητας της Ρόδου και των νήσων έρανος, συγκεντρώθη ποσόν 14.000 δραχμών, επεδέχθη δε εξαίρετος προθυμία των κατοίκων οι οποίοι συνησέφεραν διάφορα ποσά, υπέρ του Εθνικού αυτού σκοπού.

Χθες την πρωίαν συνεκεντρώθησαν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ρόδου κυρίαι και δεσποινίδες, προς τας οποίας ωμίλησεν ο πρόεδρος της Τοπικής Ερανικής Επιτροπής Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων. Εν συνεχεία συνεκροτήθησαν ενοριακαί επιτροπαί κυρίων και δεσποινίδων, διά την διενέργειαν του εράνου. 

Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ  ΝΤΕΛΑΣΤΙΚ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Ως εγνώσθη εις την χώρα του Προσκοπικού Χωριού «Πεταλούδες» Καλαμώνος ανευρέθη μαρμαρίνη σαρκοφάγος, υπό μέλους του Συμβουλίου του Χωρίου. Πιστεύεται εκ των εμβλημάτων, τα οποία είναι ανάγλυφα επ’ αυτής ότι πρόκειται περί της σαρκοφάγου του Μεγάλου Μαγίστρου Ντελαστίκ. Κάλυμμα δεν υπάρχει. Η σαρκοφάγος εχρησιμοποιείτο ως ποτίστρα ζώων. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Χαρίτου, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Εκοινοποιήθη εις την Ιεράν Μητρόπολιν έγγραφον του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας, εν σχέσει προς ψηφισθέντα εσχάτως νόμον, διά του οποίου τακτοποιείται το θέμα της κυριότητας κτημάτων των Ιερών ναών, τελούντων υπό την νομήν και κατοχήν τούτων και διά τα οποία δεν υφίσταται νόμιμος τίτλος μεταβιβάσεως.

ΤΟ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟΝ
Σήμερον την μεσημβρίαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως και λήψιν σχετικών αποφάσεων.

ΑΙ ΤΙΜAΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθη διά την τρέχουσαν εβδομάδα η τιμή του άρτου ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5,10 δραχμάς. Άρτος πιτυρούχος κατά κιλόν 3,10 δραχμάς. 

ΑΛΕΥΡΑ ΕΙΣ ΚΑΣΟΝ
Χθες απεστάλησαν εις Κάσον 122 σάκκοι αλεύρων δωρεά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το οποίον θα διανεμηθεί εις τους απόρους της εν λόγω νήσου.

ΑΥΡΙΟΝ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Αύριον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον δύο αμερικανικά αντιτορπιλλικά, τα οποία θα παραμείνουν ενταύθα επί επταήμερον. 

O NEOΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ
Την παρελθούσαν Κυριακήν διεξήχθησαν αρχαιρεσίαι του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος κατά πλειοψηφίαν εξελέγη ο κ. Αχιλλεύς Κωνσταντινίδης. 

ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Χθες υπό του Συνεργείου Αντιφυματικού εμβολιασμού, εγένετο  εμβολιασμός των μαθητών του Βενετοκλείου Γυμνασίου. 
Ειδοποιούνται οι μη εμβολιασθέντες ότι δέον όπως προσέλθουν το ταχύτερον εις τα Γραφεία του Βακούφ, εις το ΠΙΚΠΑ και εις το Υγειονομικόν Κέντρον, διά να εμβολιασθούν.