Συνεδριάζει την Τετάρτη το Λιμενικό Ταμείο

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1. Έγκριση απολογισμών οικονομικών ετών 2015-2016 του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

2. Έγκριση αιτημάτων  ανάληψης υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης.

3. Tροποποίηση - Επικαιροποίηση Ο.Ε.Υ.  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

4. Σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου

5. Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 278/2018 αίτηση  της Α.Ν.Ε.Σ. περί παραχώρησης θέσης ελλιμενισμού στην Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου

6. Σχετικά με την αίτηση  της  εταιρείας Α1 περί συμψηφισμού δαπανών με τα οφειλόμενα από την παραχώρηση του Νέου Καρνάγιου Ρόδου

7. Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού λιμένα  Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου.

8. Εξέταση αιτήματος ‘’EURONET CARD SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’’ για την παραχώρηση χρήσης τμήματος χερσαίας λιμενικής ζώνης Εμπορικού Λιμένα Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την προσωρινή τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (Α.Τ.Μ.), για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Λιμένα.

9. Εξέταση αιτήματος ‘’Μακαρούνα Βασιλείου του Ιωάννη’’, για την προαπαιτούμενη έγγραφη συναίνεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), για την προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας έκδοσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επί πλοίων.

10. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια (1 έτος) ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια των σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων του Εμπορικού Λιμένα Ρόδου και των λιμένων Κολώνας, Ακαντιάς και Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου, σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προϋπολογισμού 349.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 01/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

11. Ενημέρωση για την λειτουργία της ναυπηγοεπισκευαστικής εγκατάστασης στον λιμένα Ακαντιάς Ρόδου

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου επιβατών λιμένα Ακαντιάς" αναδόχου Μαυρονικόλα Χαράλαμπου του Ιωάννη ΕΔΕ

13. Απόδοση λογαριασμού για δαπάνες  που πληρώθηκαν με ένταλμα προπληρωμής έτους 2017, για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων

14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων έτους 2018.

15. Σχετικά με την ένταξη του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως πλήρες μέλος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ)

16. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού και των αιρετών του Δ.Σ.

17. Έγκριση 1ου Λογαριασμού του έργου : “Πυρασφάλεια τουριστικού λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου”  της αναδόχου εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

18. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Πυρασφάλεια τουριστικού λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου”  της αναδόχου εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

19. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ» εργολαβίας ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ προϋπολογισμού 464,000,00 €

20. Έγκριση μελέτης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ»    με προϋπολογισμό εργασιών  48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  Κ.Α.Ε. 10-7131

21.  Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 και  την σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.