Μια σεμνή τελετή προς τιμή του αποχωρούντος καθηγητή, Ζαχαρία Παπαζαχαρίου

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Την προσεχή Κυριακήν 2 Μαρτίου 1958, εις το Δημοτικόν Θέατρον και ώρα 11ην π.μ. θα ομιλήση ο κ. Χρήστος Πιννής, καθηγητής Σχολής, με θέμα “Κοινωνική Παθολογία: αίτια εγκληματικότητος ανηλίκων και μέσα θεραπείας αυτών». Η ομιλία γίνεται υπό την προστασία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ρόδου.
Η είσοδος ελευθέρα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος Τμηματάρχης Νομαρχίας δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
Ο κ. Θεόδωρος ΜΠΑΓΛΑΝΕΑΣ δεν εορτάζει και δεν θα δεχθή επισκέψεις.
Σήμερον εορτήν των Αγίων Θεοδώρων δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις ο Αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής κ. Θεόδωρος Βενιζέλος.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Στους εορτάζοντας την ονομαστική τους Συνδρομητάς μας:
Θεόδωρον Παπαδόπουλον
Θεόδωρον Αξελόν
Θεόδωρον Λογοθέτην
Θεόδωρον Γιαβάσην
Θεόδωρον Μπαγλανέαν
Θεόδωρον Θεοδωρίδην
Θεόδωρον Κασφίκην
Θεόδωρον Χατζηκυριάκου
Θεόδωρον Ανδρουλάκην
Η ΡΟΔΙΑΚΗ τους εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙ’ ΟΜΙΛΙΑΝ
Ανακοινούται ότι την προσεχή Δευτέραν 3ην Μαρτίου και ώραν 5ην απογευματινήν η Χ.Ε.Ν. Ρόδου δίδει ομιλίαν εις το Δημοτικόν Θέατρον της πόλεως με ομιλητήν τον Γενικόν Επιθεωρητήν Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Ν. Χαλιάσον και με θέμα “Πεθερά, νύφη και γαμπρός”.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Ε.Ν.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
Εις την αίθουσαν τελετών του Βενετοκλείου Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου, έλαβεν χώραν σήμερον σεμνή τελετή, προς τιμήν του αποχωρούντος της ενεργού υπηρεσίας καθηγητού κ. Ζαχαρία Παπαζαχαρίου. Ωμίλησαν σχετικώς ο Γυμνασιάρχης κ. Παπαχριστοδούλου, ο υποδιευθυντής κ. Κοτζιάς, ο μαθητής Δοξόπουλος, ο επιθεωρητής κ. Χαλιάσος και ο αποχωρών καθηγητής, ο οποίος συγκινημένος ηυχαρίστησε τους καθηγητάς και μαθητάς. Ο κ. Παπαζαχαρίου, υπηρέτησεν την εκπαίδευσιν ως καθηγητής από του έτους 1921.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του βουλευτού κ. Χαρίτου, ο οποίος εν συνεχεία ανεχώρησε δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Αθήνας. Επίσης ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, επί διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΦΕΔΡΟΙ
Υπό του Συνδέσμου Εφέδρων Νομού Δωδεκανήσου, προσκαλούνται εις τα γραφεία του την 11ην πρωινήν της Κυριακής οι έφεδροι Παναγιώτης Κόττος, Μιχαήλ Μελάς, Πετρίδης, Ιωάννης Παγκάς, Νικόλαος Χαρίτος, Ευστάθιος Βασιλάκης, Αριστοτέλης Θυμιανός, Γεώργιος Μπρουζάκης, Σπυρίδων Καλαποθάκης, Δημήτριος Μοράβας, Σπύρος Μηλιός, Μιχαήλ Πετρίδης, Σάββας Στάγκας, Ελευθέριος Αποστολίδης, Σταμάτιος Καζούλλης, Παύλος Ιωακειμίδης και Αναστάσιος Πλιάδης. Επίσης καλούνται άπαντες οι έφεδροι αξιωματικοί Δωδεκανήσιοι, κλάσεως 1949 και νεωτέρων διαμένοντες εις την πόλιν της Ρόδου, όπως παρουσιασθούν την αυτήν ημέραν και ώραν εις τα γραφεία του Συνδέσμου.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Διάφοροι κοινότητες ενέκριναν την διάθεσιν αναλόγων ποσών, προς προικοδότησιν απόρων κορασίδων. Ούτως ως εγνώσθη, διέθεσαν η κοινότης Πυλώνας 1.000 δραχμάς, η κοινότης Γενναδίου 7.000 η κοινότης Λάρδου 1.000, η κοινότης Εμπωνας 2.000, η κοινότης Λαχανιάς 1.000, η κοινότης Αφάντου 5.000 και η κοινότης Αρχαγγέλου 10.000 δραχμάς.