Η Ελληνική Βουλή του 1869

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

Ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα, ΑΙΩΝ, διεπίστωσα ότι το στυλ, το ύφος και το επίπεδο των συζητήσεων της Ελληνικής Βουλής, ακόμα και το θλιβερό συμπέρασμα, εις το οποίο κατέληξε ένας ένθερμος Γάλλος φιλέλληνας το 1869, εξακολουθούν, 150 χρόναι μετά, να ισχύουν...

Ετσι γράφει ο “ΑΙΩΝ” της 8.12.1869:
«Φιλέλλην εκ Παρισίων διακεκριμένος, ο Alfred Boussy έγραφεν εσχάτως εις φίλον του εν Αθήναις τα επόμενα:
«Λυπούμενος ανέγνων τας συζητήσεις της Ελληνικής Βουλής. Αι συζητήσεις αύται οιονεί δικαιούσι την Τουρκίαν εις όσα περί ληστείας εν Ελλάδι γράφει.

Τόσο δε μάλλον θλιβόμενος ανέγνων τας συζητήσεις ταύτας, όσω πάντες οι βιομήχανοι προς ους εδυνήθην να ομιλήσω περί της Ελλάδος, πάντοτε κατά το μάλλον ή ήττον μοι αντέταξαν την ληστείαν, ως το πρώτιστον των κωλυμάτωνπρος έναρξιν επιχειρήσεως τινος εν Ελλάδι. Τα κόμματα υμών κάλλιον ήθελον πράξει, εάν άλλο πεδίον προς συγκρότησιν μάχης, εξέλεγον και εάν μη τα πλευρά της Ελλάδος γυμνά παρείχον εις τους κατηγόρους αυτής.

Ενθυμούμαι ότι, κατά την μεσοβασιλείαν, ο κ. Βούλγαρης ρητώς κατηρογήθη, ότι, ως συννενοηθείς μετά τινος ληστρικής συμμορίας. Ο κ. Αμπού ουδέν χειρότερον έγραψε εν τω Βασιλεί των Ορέων. Συμπεραίνομεν, ότι οι Ελληνες εισίν οι πρώτοι εργάται των κατ’ αυτών συκοφαντιών».