Ποιοι ήταν οι αιμοδότες στη Ρόδο το 1958

452 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΧΘΕΣ
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ


Το προσεχές Σάββατον και ώραν 9.30 πρωινήν θα πραγματοποιηθή η διανομή των βιβλιαρίων προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων, υπό της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως.

Κατα σχετικήν ανακοίνωσιν της Τοπικής Υποεπιτροπής, μέχρι σήμερον συγκεντρώθησαν 452 βιβλιάρια προικοδοτήσεως πρός διανομήν, το επιδειχθέν δέ ενδιαφέρον υπήρξε μέγα και απόδειξις τούτων είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των συγκεντρωθέντων βιβλιαρίων υπερέβη τον αριθμόν των διανεμηθέντων πέρυσι. Ιδιαιτέρως εξαίρεται η κατανόησις την οποίαν επέδειξαν οι ιδιώται, οι οποίοι προσέφερον ποσόν ικανόν διά την έκδοσιν 150 βιβλιαρίων προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων.

ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Αύριον 5ην τρέχοντος αποπλέουν εκ Ρόδου δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα από ημερών ναυλοχούντα ενταύθα 2 αμερικανικά αντιτορπιλλικά, ως και το καταπλεύσαν έτερον σκάφος του Έκτου Στόλου.
Κατά σχετικάς, πληροφορίας την 25ην τρέχοντος θα καταπλεύση είς τα Ροδιακά ύδατα εν Αμερικανικόν αντιτορπιλλικόν, το οποίον θα παραμείνη επ’ ολίγας ημέρας.

Η ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Υπό του Υπουργείου Εμπορίου απεστάλη πρός τον Εμπορικόν Σύλλογον Ρόδου έγγραφον είς το οποίον παρατίθενται πληροφορίαι, αφορώσαι την διαμετακόμισιν εσπεριδοειδών διά των Ιταλικών λιμένων.
Ειδικώτερον αναφέρεται ότι ίνα επιτραπή η ανωτέρω εισαγωγή «τράνζιτο» διά των Ιταλικών λιμένων, δέον όπως το εμπόρευμα είναι περιτυλιγμένον με χάρτην και τοποθετημένον εντός κιβωτίων συνοδεύηται δε υπό πιστοποιητικού προελεύσεως. Τα κιβώτια δέον να φέρουν το σήμα του παραγωγού.

ΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
Κατά τον λήξαντα μήνα Φεβρουάριον προσέφερον είς την Τράπεζαν αίματος του ΕΕΣ αίμα οι εξής εθελονταί αιμοδόται: Νικόλ Παπαφίγκος, Παρασκευή Κουφού, Εμ. Λέκκας, Αναστάσιος Μοίρας, Νέστωρ Οικονόμου, Μ. Αθανασάκης, Νικόλ. Μαγριπλής, Μιχάηλ Πιστόλλας, Νικόλ. Μαλοΐνας και Στέφανος Λουκάς. Οι αιμολήπται ήσαν: Ιωάν. Μαριέττος, Αναστασία Καρίκα, Αναστάσιος Τέττης, Νικόλ. Σωτηρίου τέκνον, Ιωάν. Σείσης-Μεσοχώρι, Μιχάηλ Πάττας, Δέσποινα Κυπριώτη, Παμπούκ Εντά, Βρέφος Α. Κεφάλα, Βασ. Σκουλλής, Πην. Γεωργαμνή και Ανστασία Παπαβασιλείου.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Θεόκλητος, διά τηλεγραφήματός του ευχαριστεί θερμώς τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα, διά τάς εκφρασθείσας ευχάς επί τη ονομαστική του εορτή.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθές την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνεργάσθη μετά του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακοπούλου και του Διοικητού Χωροφυλακής Ρόδου κ. Βενιζέλου, επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός των.

ΘΑ ΕΛΘΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧ. ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
Ως πληροφορούμεθα, ο εξ Αρχαγγέλου ομογενής Μιχαήλ Ζαρβός, Δήμαρχος της πόλεως Λίνς, του Σάν Πάολο, θα αναχωρήση εκ Βραζιλίας τον Μάϊον, προκειμένου να επισκευθή τον Ιούλιον την Ρόδον.