Αναμορφώνεται η Κοιλάδα των Πεταλούδων, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η Πράξη «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 605.906,000 €.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης της κοιλάδας, ενός σπάνιου βιότοπου, από τα πλέον φημισμένα αξιοθέατα της Ρόδου, καθώς και δράσεις διατήρησης του οικοσυστήματος των πεταλούδων.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

· Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων και κατασκευή νέων

· Καθαρισμός του ρέματος που διέρχεται την Κοιλάδα

· Κοπή και απομάκρυνση ξεραμένων και προσβεβλημένων από αρρώστιες δένδρων

· Καθαρισμός και στεγανοποίηση δύο υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών πυρασφαλείας

· Καθαρισμός και στεγανοποίηση υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού

· Νέος ξύλινος οικίσκος αντλιοστασίου

· Τρεις νέοι ξύλινοι οικίσκοι – παρατηρητήρια

· Νέες πληροφοριακές πινακίδες ,ξύλινα παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων

· Διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών

· Σταθεροποίηση πρανών εντός της Κοιλάδας με ξυλοφράγματα

· Νέα μεταλλική περίφραξη περιμετρικά της Κοιλάδας για την αντικατάσταση της υφισταμένης

· Ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης.

Όσον αφορά την διατήρηση του οικοσυστήματος προβλέπονται:

· Η αναδασωμένη εικόνα της Κοιλάδας των Πεταλούδων και νέοι φυτωριακοί χώροι

· Διαμόρφωση του χώρου εκτροφής των βοηθητικών χώρων παταμονής και των πεδίων ελλιμενισμού της πεταλούδας

· Πλήρης σημειοχειμική διερεύνηση των πτητικών τόσο των κυρίαρχων ειδών όσο και των σημειοχημικών της πεταλούδας

· Ειδικός ιστότοπος στο Διαδίκτυο, στο οποίο θα αναρτηθούν η αναδασωμένη εικόνα της κοιλάδας και εκπαιδευτικό υλικό από τις δράσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 605.906,000 €.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 516.606,00 € και 89.300 € από ίδια δημ. συμμετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 14/09/2018 και λήξης 12/11/2021.