Ενίσχυση των επιχειρήσεων  μέσω του ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού

Γράφει ο Γεώργιος Δ. Νιμορακιωτάκης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
gnimos@gmail.com


Σημαντικά είναι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων από τις επιχειρήσεις, καθώς όχι μόνο τις  βοηθούν να πάρουν ανάσα από τις πολλές οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά έχουν και κοινωνικό αντίκτυπο στη σύνθεση και συνοχή του κοινωνικού ιστού του τόπου μας. Παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικότερα προγράμματα που είναι σε ισχύ.   

1)  Πρόγραμμα επιχορήγησης της ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Αφορά ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας έως 35 ετών, καθώς και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που στη σύνθεση του κεφαλαίου της  συμμετέχουν νέοι έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά). Βασική προϋπόθεση είναι οι παραπάνω επιχειρήσεις να μην απασχολούν προσωπικό  ούτε να είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν.

Για την πρώτη πρόσληψη ανέργων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη κόστους, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Αυτό αναλύεται στις συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες πραγματικές αποδοχές και στις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον τρείς μήνες. Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 12 μήνες για πρόσληψη ανέργων 30 ετών και άνω, και 18 μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών. Δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της αλιείας (πρωτογενή και υδατοκαλλιέργεια), επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), τα νυχτερινά κέντρα, εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, καθώς και ορισμένες που έχουν έδρα την οικία τους (ανάλογα με την φύση των δραστηριοτήτων τους).

2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών. Αφορά επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια 3 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για πρόσληψη ανέργου, δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού, δηλαδή σε καταγγελία σύμβασης εργασίας και μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής. Να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση μείωσης προσωπικού οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να καλύψουν το κενό αυτό πριν την υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα.  Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με ημερήσια επιδότηση 15 έως 22 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου που έχουμε προσλάβει.

Ωφελούμενοι άνεργοι είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον για 3 μήνες στον ΟΑΕΔ, οι μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι τουλάχιστον για 12 μήνες) και άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας. Δεν μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που προαναφέρθηκαν  στο πρώτο πρόγραμμα. 

3) Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η μετατροπή των ¨μπλοκάκηδων” σε εργαζόμενους με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, επιχορηγεί για 12 μήνες τις εργοδοτικές εισφορές με ανώτατο όριο 350 ευρώ τον μήνα. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει  το σύνολο του προσωπικού της καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες. Οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση ενώ οι υπόλοιποι 6 μήνες δεν επιχορηγούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της ούτε σε μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελουμένων, όπως αυτές εμφανίζονται στις συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Επίσης οι ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές που θα λαμβάνει ο δικαιούχος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές που  λάμβανε όσο αμειβόταν με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (καθαρή αξία, χωρίς να περιλαμβάνεται το ΦΠΑ).

Αναμένονται νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας που μαστίζει τους νέους.