Ανθελονοσιακά φάρμακα παρέχονται δωρεάν σε άπορους

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Προχθές την 3ην απογευματινήν ανεχώρησαν οι βασιλείς συνοδευόμενοι υπό της πριγκηπίσσης Σοφίας, επιστρέφοντες εις Αθήνας.

ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, πρωτοβουλία του Δήμου “εγυρίσθη” ταινία των Εορτών της Δεκαετηρίδος, η οποία θα προβληθή εις πολλούς κινηματογράφους της χώρας και του Εξωτερικού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Δια της υπ’ αριθμόν 3 αγορανομικής διατάξεως του κ. Νομάρχου απαγορεύεται η σφαγή αμνών και εριφίων γάλακτος ως και η πώλησις κρεάτων τούτων παρά των κρεοπωλών από της 10ης Μαρτίου μέχρι της 7ης Απριλίου.
Επίσης απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ κρέατος αμνών και εριφίων γάλακτος υπό των εστιατορίων ως και των πάσης φύσεως κέντρων κατά το εν λόγω χρονικόν διάστημα. Η ισχύς της διατάξεως, αρχίζει από σήμερον, μέχρι δε εφαρμογήν καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΥΛΑΡΧΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Υπό του Μεγάλου Αυλάρχου κ. Δημητρίου Λεβίδη απεστάλη προς τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Σας ευχαριστούμεν θερμότατα δι’ όλας τας περιποιήσεις σας».

ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
Δι’ εγκυκλίου του υπουργείου Προνοίας προς τα υγειονομικά κέντρα καθορίζεται ο τρόπος χρησιμοποιήσεως των ανθελονοσιακών φαρμάκων, εκ των οποίων συνιστάται ως ιδεώδης δι’ αποθεραπείαν η πριμακίνη. Τα ανθελονοσιακά φάρμακα παρέχονται δωρεάν από τα ιατρεία αγροτικής και κοινοτικής ασφαλίσεως, τα οποία θα συμμετάσχουν εις το εφετεινόν πρόγραμμα εκριζώσεως της ελονοσίας.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα προερχόμενον εκ Μυκόνου το νορβηγικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Μπραντ-σιξ” με 100 ξένους περιηγητάς. Τούτο απέπλευσε τας εσπερινάς ώρας.
Ως εγνώσθη, την 24ην τρέχοντος θα καταπλεύση το Γερμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Αριάδνη” και την 25ην τρέχοντος εκ νέου το “Μπράντ-σίξ”.

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ “ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ’
Ως ανεκοινώθη το νεοεκλεγέν Συμβούλιον του Γ.Σ. Ατρομήτου κατηρτίσθη εις σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Διακομιχάλης Α’. Αντιπρόεδρος Α. Θωμόγλου Α., Αντιπρόεδρος Β’ Αναστάχας, Γ. Γραμματεύς Μπασακίδης, Ταμίας Μάχλης, Εφοροι Ποδοσφαίρου Πολίτης, Βρανάς, Εφορος Λέσχης Ιωαννίδης, Εφορος υλικού Μιχαηλίδης και Σύμβουλοι Στράτος, Παπανδρέου και Χατζηνικόλας.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΜΑΣ
Κατόπιν ματαιώσεως λόγω της κακοκαιρίας, του χθεσινού δρομολογίου του αεροπλάνου της γραμμής, αναχωρούν σήμερον, δι’ Αθήνας αεροπορικώς ο τέως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιος Κωτιάδης και οι βουλευταί μας κ.κ. Γαβρ. Χαρίτος και Μιχ. Ζερβός.