Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών θα προσπαθήσει να πετύχει την επέκταση της ταπητουργίας στη Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στην κλινικήν Καραγιάννη η κ. Χρυσή Σαβουργιανού σύζυγος Γρηγορίου έτεκεν χαριτωμένον άρρεν.
Στους γονείς ευχόμεθα Καλορίζικο και Πολύχρονο.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Εγένετο είς Ρόδον η βάπτισις του πρωτοτόκου υιού του Δημοδιδασκάλου κ. Ηλία Λογοθέτη.
Είς το νεοφώτιστο εδόθη το όνομα Γεώργιος, ανάδοχος δέ αυτού ο επιθ/τής Δημοτ. Σχολείων Α’ Περ/ρείας Ρόδου κ. Παναγιώτης Κατσιρέας.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Είς τους τελούντας σήμερον τους γάμους των Χρήστον Δασακλήν και Ρούλαν Ανδρουλλάκη, είς Άργος Πελοποννήσου, ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
Η «ΡΟΔΙΑΚΗ»

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Μετατεθείς ανεχώρησε χθες εις Πειραιά ο τελωνιακός κ. Στέλιος Μηλιάδης.

Η ΕΓΣΔ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΘΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΗ Η ΑΞΙΑ ΣΤΑΦΥΛΩΝ

Χθες την 2.30 μεταμεσημβρινήν έληξεν η συνεδρίασις του διοικητικού συμβουλίου της ενώσεως γεωργικών συνεταιρισμών Δωδεκανήσου το οποίον ησχολήθη από της προχθές με διάφορα ζητήματα αφορώντα τους παραγωγούς Δωδεκανήσου. Μεταξύ άλλων, απεφασίσθη όπως εκκαθαρισθή το υπόλοιπον της αξίας των σταφυλιών και καταβληθή είς τους δικαιούχους παραγωγούς. Επίσης απεφασίσθη όπως καταβληθούν εντατικαί προσπάθειαι διά την επέκτασιν της ταπητουργίας είς πολλάς κοινότητας της Ρόδου, διά της διοργανώσεως ειδικών μαθημάτων και διά της ιδρύσεως νέων ταπητουργείων.

ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΔΙΑ 15 ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Δι’ αποφάσεως της Διοικήσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, θα επιδοτηθούν οι άνεργοι και μη επιδοτούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι και σερβιτόροι. Η απόφασις υπόκειται είς έγκρισιν του κ. Υπουργού Εργασίας, εν συνεχεία δέ θα κοινοποιηθή είς το ενταύθα υποκατάστημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς εκτέλεσιν. Σχετικώς η Ένωσις Ξενοδοχοϋπαλλήλων εκάλεσε τους ανέργους μή επιδοτουμένους όπως διέλθουν εκ των γραφείων της προς εγγραφήν είς τάς καταστάσεις διά την έκτακτον επιδότησίν των, δι ισοπόσου 15 ημερομισθίων. Προθεσμία διά την παρουσίασιν των ξενοδοχοϋπαλλήλων ωρίσθη η 25η τρέχοντος.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΑΜΥΛΟΣΑΚΧΑΡΩΝ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας, ετροποποιήθη προγενέστερα εν σχέσει με την εισφοράν επί των εισαγομένων εις Δωδεκανήσου αμυλοσακχάρων και πραλίνας. Δια του μέτρου αυτού επιδιώκεται η διευκόλυνσις των ενδιαφερομένων, διά την εισαγωγήν των εν λόγω ειδών.

ΕΜΕΙΩΘΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ
Κατ΄εγκύρους πληροφορίας μας κατά το 1956 το ποσοστόν των απόρων του νομού Δωδεκανήσου ανήρχετο εις 52%. Εκ στατιστικών της αρμοδίας υπηρεσίας σήμερον το ποσοστόν των απόρων κατήλθε είς 39% με προοπτικήν να κατέλθη είς 30%.

ΕΚΟΜΙΣΘΗ ΧΑΛΒΑΣ
Χθες διά του μότορσιπ της γραμμής εισήχθησαν εκ Σύμης είς Ρόδον 1000 κιλά χαλβά.