Οι εκλογές στον  σύνδεσμο εφέδρων αξιωματικών Δωδεκανήσου

Από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κατά τις εκλογές του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Δωδεκανήσου (ΣΕΑΝΔ) που διεξήχθησαν την 11η Μαρτίου 2018, έγινε γνωστό  πως η εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και εκτυλίχθηκε χωρίς προβλήματα και χωρίς την κατάθεση ενστάσεων.

Όσον αφορά στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και του εκπροσώπου του  Συνδέσμου στην Ανωτάτη Πανελλήνιο Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ), οι ψήφοι που έλαβε έκαστος των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Για την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 107 (εκατόν επτά)
2. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83 (ογδόντα τρία)
3. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 (εβδομήντα πέντε)
4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 67 (εξήντα επτά)

5. ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64 (εξήντα τέσσερα)
6. ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 (πενήντα εννέα)
7. ΛΟ'Ι'ΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 59 (πενήντα εννέα)
8. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 49 (σαράντα εννέα)
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 33 (τριάντα τρεις)

10. ΤΣΑΚΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 32 (τριάντα δύο)
11. ΣΚΟΥΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 30 (τριάντα)
12. ΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 28 (είκοσι οκτώ)
13. ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ 20 (είκοσι)

Οι υποψήφιοι υπ’ αριθ. ένα (1) έως εννέα (9) εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την εκπροσώπηση στην Ανωτάτη Πανελλήνιο Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ):
 1.  ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 95 (ενενήντα πέντε)
 2. ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΑΡΕΤΑ'Ι'ΟΣ 18 ( δέκα οκτώ)

Ο υποψήφιος υπ’ αριθ. ένα (1) εκλέγεται Εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Ανωτάτη Πανελλήνιο Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ).