Η περάτωση των έργων στη Νέα Αγορά το 1958

ΤΗΝ 7ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΚΩ ΟΙ ΝΕΟΪΠΠΟΚΡΑΤΙΣΤΑΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ


Οι ιατροί εκ διαφόρων χωρίων, οι οποίοι θα μετάσχουν των εργασιών του Συνεδρίου των Νεοϊπποκρατιστών εις Αθήνας, θα αφιχθούν είς την Κω την 7ην του προσεχούς μηνός Απριλίου.

Ως γνωστόν, το Συνέδριον, είς το οποίον θα μετάσχουν εκατοντάδες ιατρών εξ όλων των χωρών θα αρχίση είς Αθήνας την 4ην Απριλίου.

Μετά την αποβίβασίν των οι Σύνεδροι, και μετά την υποδοχήν την οποία επιφυλάσσουν είς αυτούς ο Δήμος Κω και αί οργανώσεις της πόλεως θα κατευθυνθούν είς το Ασκληπιείον, όπου θα παρακολουθήσουν ανπαράστασιν του Όρκου του Ιπποκράτους, πατρός της Ιατρικής.

Μετά την αναπαράστασιν, άπαντες οι παριστάμενοι ιατροί θα επαναλάβουν τον Όρκον του Ιπποκράτους, εν συνεχεία δέ θα συζητήσουν επί των λεπτομερειών της ιδρύσεως του Διεθνούς Οίκου του Ιπποκράτους είς Κω.

ΕΚΛΟΓΑΙ Δ’ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ 5 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Διετάχθη υπό της Νομαρχίας ο Έπαρχος Καρπάθου όπως προκηρύξη εκλογάς, διά την ανάδειξιν 5 δημοτικών συμβούλων είς Καρπάθου, καθ’ όσον μετά την παραίτησιν του Δημάρχου κ. Λοΐζου και την ανάληψιν των καθηκόντων αυτού υπό του αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κατήλθε κάτω του απαιτούμενου διά την απαρτίαν.

ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ Ν. ΑΓΟΡΑΣ
Περατούνται κατ’ αυτάς αί εργασίαι ανεγέρσεως των παραπηγμάτων είς την Νέαν Αγοράν, είς τα οποία θα στεγασθούν τα οπωροπωλεία. Ήδη υπολείπονται οι υδροχρωματισμοί και οι ελαιοχρωματισμοί αυτών, μετά την αποπεράτωσιν δε των εργασιών, θα διανεμηθούν είς τους οπωροπώλας, ενώ παραλλήκως θα απομακρυνθούν τα μέχρι σήμερον χρησιμοποιούμενα ξύλινα παραπήγματα. Η διανομή θα γίνη είς ειδικήν τελετήν. Ως γνωστόν την πρωτοβουλίαν διά την ανέγερσιν των παραπηγμάτων και τον ευπρεπισμό της Νέας Αγοράς είχεν ο Δήμος Ρόδου. Εξ’ άλλου, από ημερών ήρχισαν αί επισκευαί των στεγών,  των περίξ της Νέας Αγοράς εξωτερικών υποστέγων.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΔΙ’ ΕΡΓΑ
Ενεκρίθησαν και αποστέλλονται είς κοινότητας αί εξής μελέτε:
1ον) Είς την κοινότητα Αρχαγγέλου, μελέτη διά την κατασκευήν υδατοδεξαμενής, χωρητικότητος 150 κυβικών, διά το υδραγωγείον, δαπάνης 120.000 δραχμών.

2ον) Είς την κοινότητα Κρεμαστής διά την κατασκευήν υπονόμων και ασφαλτόστρωσιν των κοινοτικών οδών δαπάνης 130.000 δραχμών.

3ον) Είς την κοινότητα Κρεμαστής διά την επικάλυψιν χειμάρρου, δαπάνης 140.000 δραχμών.

4ον) Είς την κοινότητα Γενναδίου δι’ ενίσχυσιν του υδραγωγείου και επέκτασιν του εσωτερικού υδραγωγείου δαπάνης 50.000 δραχμών.

5ον) Είς την κοινότητα Κοσκινού, διά την μεταφοράν ύδατος, την προμήθειαν αντιλητικού συγκροτήματος και την κατασκευήν μηχανοστασίου δαπάνης 185.000 δρχ.

Και 6ον) Είς την κοινότητα Μάσαρη διά την κατασκευήν μηχανοστασίου και προμήθειαν αντλητικού συγκροτήματος, δαπάνης 93.000 δρχ.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΝ ΤΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Χθες την πρωΐαν οι Μητροπολίται Ρόδου κ. Σπυρίδων και Καρπάθου, Κάσου κ. Απόστολος κατήρτισαν το πρόγραμμα διά την ανακομιδήν των λειψάνων του Μητροπολίτικου Καρπάθου Γερμανού, και διά την τέλεσιν τριημέρων και επιμνημοσύνων δεήσεων. Τα λείψανα θα εναποτεθούν είς το επί τούτο ανεγερθέν κενοτάφιον των Μητροπολιτών της Καρπάθου.

Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
Προχθές την 12ην μεσημβρινήν, ενώπιον πλήθους ακροατών, εδόθη είς την Ροδιακήν Λέσχην διάλεξις του κ. Αντωνίου Καλαϊτζάκη, καθηγητού της Μουσικής και μέλους της Οργανώσεως Γραμμάτων και Τεχνών του Βελγίου, με θέμα: Εισαγωγή είς την Φιλοσοφίαν της Τέχνης και της Μουσικής.
Κατά την διάρκειαν της ομιλίας μετεδόθη μέρος του «Ρέκβιεμ» του Μόζαρτ.