Ως χορευτικό κέντρο ενδέχεται να λειτουργήσει το «Έλλη»

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ “ΑΣΤΕΡΟΣ” ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΜΗΝΟΣ
ΤΟ “ΕΛΛΗ” ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Ως πληροφορούμεθα, το κέντρον “Ελλη” θα λειτουργήση εφέτος ενδεχομένως ως χορευτικόν κέντρον. Ηδη εγένοντο σχετικαί εισηγήσεις των εν Ρόδω εκπροσώπων της Εταιρείας “Αστήρ”. Παραλλήλως, το “Ελλη” θα λειτουργή ως μπαρ δια τους λουομένους εις την πλαζ αυτού, κατά την διάρκειαν της ημέρας.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Εξ άλλου εγνώσθη ότι άπαντα τα ξενοδοχεία του “Αστέρος” θα ανοίξουν από της 1ης Απριλίου, δι ανα ανταποκριθούν εις την τουριστικήν κίνησιν. Τα ξενοδοχεία του Προφήτου Ηλία θα ανοίξουν ευθύς ως υπάρξη ενδιαφέρον δια παραμονήν τουριστών εις αυτά.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΡΟΤΑΘΗ ΝΑ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Υπό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων και άλλων ξένων Ομοσπονδιών, εζητήθη από την Παγκόσμιον Ομοσπονδίαν Αυτοκινήτου, όπως κατ’ έτος διεξάγωνται εις Ρόδον διεθνείς αγώνες αυτοκινήτου εις το πλαίσιον του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Η Ρόδος απεκλήθη ως ιδεώδες τόπος δια την διεξαγωγήν διεθνών αγώνων αυτοκινήτου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν θα εγκριθή υπό της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας η διεξαγωγή των αγώνων εις Ρόδον, θα τελήται αγών 200 χιλιομέτρων ταχύτητος ή 400 χιλιομέτρων.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΝ
Δι’ εγγράφου του προς τον Σύνδεσμον Βιομηχάνων και την ΕΓΣΔ Ροδιακήν Κονσερβοποιΐαν το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον εκοινοποίησε κατάστασιν Γερμανικών εμπορικών οίκων ενδιαφερομένων να αγοράσουν τοματοπελτέ συσκευασμένον εις βαρέλια ή δοχεία.

ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΝΕΑ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΑ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών ήρχισεν η προεργασία δια την επέκτασιν της ταπητουργίας εις τας κοινότητας Απόλλωνα, Εμπωνα, Σιάννα, Αγ. Ισίδωρος και Μονόλιθος. Αύριον επιτροπή της ΕΓΣΔ θα μεταβή εις τας εν λόγω κοινότητας, όπου θα επιθεωρήση τα επιλεγέντα οικήματα.

ΕΚ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΠΕΤΕΦΡΩΘΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΡΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Γεννάδι χθες την 1.30 πρωϊνήν εξερράγη πυρκαϊά εξ αγνώστου αιτίας εις ξυλουργικόν εργοστάσιον (Πριονιστήριον) κείμενον έξωθι του χωρίου Λάρδος, ιδιοκτησίας του Παπαδημητρίου Δημητρίου και της Δήμητρας συζ. Γεωργίου Ευαγγελίου, κατοίκων Λάρδου. Αποτέλεσμα ήτο η ολοσχερής αποτέφρωσις τούτου παρά τας προσπαθείας των χωρικών των ανδρών χωροφυλακής και της καταφθασάσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αι προξενηθείσαι ζημίαι ανέρχονται εις 500.000 δραχμάς. Ο Διοικητής της διοικήσεως μετέβη επί τόπου ακι εξήτασε τας συνθήκας.

ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 46-43
Χθες την 4ην απογευματινήν εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρόδου έλαβε χώραν αγών μπάσκετ δια το σχολικόν πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων Βενετοκλείου-Εμπορικής. Νικήτρια ανεδείχθη η ομάδας του Βενετοκλείου με 46-53. Εις το α’ ημίχρονον η μετέπειτα νικήτρια προηγείτο με 20-18.