Δωρήθηκαν εργαλεία στους απόφοιτους της σχολής Γεωργικής τέχνης Αφάντου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

- Η Κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΙΑΔΗ, δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
- Η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ δεν εορτάζει ούτε δέχεται.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ
• Στους εορτάζοντας συνδρομητάς μας
Ευάγγ. Ψιμόριφον Ρόδος
Ευάγγ. Γεωργούλην Ρόδος
Ευάγγ. Γιμούκη Ρόδος
Ευάγγ. Φώκιαλην Ρόδος
Ευάγγ. Μυλωνά Ρόδος
Ευάγγ. Θ. Χατζηγεωργίου Ρόδος
Ευάγγ. Ν. Μαλτέζον Ρόδος
Ευάγγ. Καλφέλην Αθήναι
καν Ευαγ. Ν. Καννή Ρόδος
καν Ευαγ. Σταματιάδη Ρόδος
καν Ευαγ. Κριάρη Ρόδος
Δ.δα Ευαγ. Κλωνάρη Ρόδος
Δ.δα Ευαγ. Μελιδώνη Ρόδος
Ευάγγ. Κοζαδίνον Κέα
Ευάγγ. Πιπίνον Γιαννιτσά
Ευάγγ. Λυκοπάντην Ν. Υόρκη
Η Ροδιακή εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

• Στον εορτάζοντα αντιπρόσωπον της Ροδιακής εις Αθήνας κ. Ευάγγελον Καλφέλην ευχόμεθα χρόνια πολλά.
ΡΟΔΙΑΚΗ
• Στην εορτάζουσαν Ευαγγελίαν Κωτιάδη η ΡΟΔΙΑΚΗ εύχεται χρόνια πολλά.
• Στην εορτάζουσα ΕΥΑΓΓ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Οικογένεια
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
• Στον εορτάζοντα Ευαγγ. Λύχνον ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Οικογένεια Β. Κιττώφ
• Στις τας εορτάζουσας σήμερον Ευαγγελίαν Αγγελάκου και Ευαγγελίαν Χώχου ευχόμεθα χρόνια πολλά.
ΛΑΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Τον αγαπητό μας Διευθυντήν κ. Ιωάννην Πεζώνην προαχθέντα εις τον ανώτερον βαθμόν της ιεραρχίας του ιδρύματός μας συγχαίρομεν θερμώς.
Το Προσωπικόν
ΙΟΝΙΚΗΣ και ΛΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α.Ε.
ΥΠ/ΤΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ Ο κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
Δια του χθεσινού αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο χθες εις Ρόδον ο τέως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης και ο βουλευτής κ. Χαρίτος. Οι κ.κ. Κωτιάδης και Χαρίτος θα αναχωρήσουν εκ Ρόδου εις Αθήνας μεθαύριον Πέμπτην.

ΕΔΩΡΗΘΗΣΑΝ ΣΕΙΡΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Παρουσία του Διευθυντού Γεωργίας κ. Χατζίκου των αρχών της κοινότητος Αφάντου και πολλών γεωργών, εγένετο την παρελθούσαν Κυριακήν 23ην τρέχοντος εις την Λέσχην του Μορφωτικού Συλλόγου Αγροτοπαίδων Αφάντου, η απονομή 28 σειρών εργαλείων ξυλουργού και οικοδόμου, εις τους αποφοιτήσαντας μαθητάς του εις Αφάντου λειτουργήσαντος από του Οκτωβρίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1957 Σχολείου Γεωργικής τεχνικής. Τα εν λόγω εργαλεία εκ 30 συνολικώς τεμαχίων, παρεχωρήθησαν δωρεάν εις τους ευδοκίμως αποφοιτήσαντας εκ του εν λόγω σχολείου μαθητάς, ίνα τοιουτοτρόπως, εν τη εφαρμογή των όσων έμαθαν κατά την εκπαίδευσίν των, χρησιμοποιήσουν μελλοντικώς ταύτα δι’ ίδιον λογαριασμόν προς απόκτησιν μεγαλυτέρας δεξιοτεχνίας και τεχνικήν εξυπηρέτησιν των ιδίων και των λοιπών ομοχωρίων των.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου κηρύττει φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν δια την πώλησιν του οικοπέδου εις Κρητικά κειμένου παραλεύρως του εργοστασίου ΡΕΟ και έναντι του νεοκτίστου Δημοτικού Σχολείου με πρόσοψιν επί της μεγάλhς λεωφόρου, 100 μέτρων περίπου και βάθους 20μ. περίπου. Η δημοπρασία θα διενεργηθή την 6 Απριλίου 1958 ημέραν Κυριακήν και ώραν 10’ π.μ. εις τα γραφεία του Βακούφ επί της οδού Ιπποτών.
Ο Πρόεδρος
Σιέχ Σουλεϊμάν
Κασλίογλου