Επιδότηση στους άνεργους σερβιτόρους της Ρόδου

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ 500.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΟΥΤΑΙ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓ. ΑΦΑΝΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 22.

Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού κ. Κωτιάδη, ενεκρίθη πίστωσης 500.000 δρχ. εκ του Κονδυλίου Παραμεθορίων περιοχών διά την συνέχισ ιν των έργων Καστελλορίζου.Εξ’ άλλου, το έργον τοπογραφήσεως της περιοχής του φράγματος Αφάντου κατακυρούται είς τοπογράφον μηχανικόν αντί ποσού 18.000 δρχ.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ
Υπό μηχανικών της τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, καταρτίζεται μελέτη διά την διαμόρφωσιν του Ιπποδρομίου Αγίου Σουλά, προϋπολογισθείσης δαπάνης 90.000 δραχμών. Επίσης καταρτίζεται μελέτη διά την τσιμεντόστρωσιν της πλατείας της κοινότητος Έμπωνα, προϋπολογισθείσης δαπάνης 80.000 δραχμών.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΥΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΕΞ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΩΪΜΑ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών υπό του Διευθυντού της ΑΓΡΕΞ εγένετο ευμενής εισήγησις πρός το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής, διά την μελετωμένη επέμβασίν της είς Ρόδον πρός συγκράτησιν είς ικανοποιητικά επίπεδα των τιμών των πρωΐμων κηπευτικών Ροδιακής παραγωγής.
Η τελική πάντως ρύθμισις του θέματος, θα γίνει δ’ αποφάσεως του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΓΡΕΞ.

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΤΟΥ ΒΕΛΓ. ΚΟΓΚΟ ΑΝΗΓΕΙΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΑΝ Ι. ΝΑΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Βελγικού Κογκό την παρελθούσιν Κυριακήν έλαβον χώραν τα εγκαίνια Ιερού Ναού είς την πόλιν Κατάγκα. Ο εν λόγω Ιερός Ναός ανηγέρθη κατόπιν εράνων μεταξύ των Δωδεκανησίων και Σαμίων, κατοικούντων είς Βελγικό Κογκό.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ
Χθες ενώπιον μεγάλης συγκεντρώσεως βιομηχάνων της Ρόδου, ωμίλησεν ο προϊστάμενος του ενταύθα γραφείου Στατιστικής κ. Βαρλάς, εν σχέσει προς την αρξαμένην έρευνα επί πανελληνίου κλίματος είς τάς βιομηχανικάς επιχειρήσεις διά την διαπίστωσιν της θέσεως είς την οποίαν ευρίσκονται και την συστηματοποίησιν της προσπάθειας προς εκβιομηχάνισιν της χώρας. Η συγκέντρωσις επραγματοποιήθη είς τα γραφεία του εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
Κατ’ ανακοίνωσιν της ενώσεως ξενοδοχοϋπαλλήλων, καλούνται άπαντες οι άνεργοι και μη επιδοτούμενοι εξωτερικοί σερβιτόροι όπως προσέλθουν είς τα γραφεία της προς εγγραφήν είς τάς καταστάσεις, προκειμένου να λάβουν και αυτοί έκτακτον επιδόμα εκ 15 ημερομισθίων, άνευ προϋποθέσεων.

Αί καταστάσεις, αί οποίαι εζητήθησαν παρά του Οργανισμού απασχολήσεως και ασφαλίσεως ανεργίας, θα αποσταλούν είς τον οργανισμόν μέχρι της 25ης τρέχοντος. Ως γνωστόν, έκτακτον επίδομα θα λάβουν και οι άνεργοι και μη επιδοτούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι και εσωτερικοί σερβιτόροι.