Προσλήψεις καθαριστριών στο νοσοκομείο της Ρόδου

Στην πρόσληψη 33 εποχιακών καθαριστών-καθαριστριών, πρόκειται να προβεί το νοσοκομείο της Ρόδου.

Η σχετική προκήρυξη δόθηκε στην δημοσιότητα και προβλέπεται σ’ αυτήν σε ότι αφορά τα κριτήρια, να είναι τα εξής:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (4 μήνες)

2.  ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

3.  ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]
4.α.  Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)
4.β.  Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

5.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%

6.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Προτεραιότητα στις προσλήψεις έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ρόδου.