Τι συνέβη στη Ρόδο την 25η Μαρτίου 1958

ΑΠΟΝΗΜΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ”

Προχθές την 11ην πρωινήν εγένετο εις το Εθνικόν Θέατρον Ρόδου η επίδοσις και απονομή τιμητικών διακρίσεων, εις τους συμβάλοντας εις την προσπάθειαν του Εράνου της Φανέλλας του Στρατιώτου κατά τα παρελθόντα έτη.
Τα μετάλλια και τα διπλώματα, εκπροσωπών την Αυτήν Μεγαλειότητα την Βασίλισσαν, απένειμεν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων κατά την συγκέντρωσιν δε εξήρθη το έργον της Φανέλλας του Στρατιώτου και εξεφράσθησαν ευχαριστίαι προς τους τιμωμένους και τους οπωσδήποτε βοηθήσαντας τους εράνους αυτής. Εις την τελετήν παρέστησαν εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, τα προεδρεία της Φανέλλας του Στρατιώτου και των Οργανώσεων Ρόδου και πλήθος κόσμου.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατέπλευσεν προχθές την πρωΐαν εις τα ροδιακά ύδατα το ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Εσπέρια” με 500 ξένους περιηγητάς οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Επίσης κατέπλευσε με περιηγητάς το νορβηγικόν ατμόπλοιον “Μπράντ σιξ” με ξένους περιηγητάς. Αμφότερα τα σκάφη απέπλευσαν κατά τας εσπερινάς ώρας. Εξ άλλου χθες κατέπλευσε το Γερμανικόν “Αριάδνη” με τουρίστας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ
Υπό του Δήμου Ρόδου προεκήρύχθη πλειοδοτικός διαγωνισμός δια την 14ην Απριλίου, δια την πενταετή εκμίσθωσιν του δημοτικού κέντρου ΡΟΔΙΝΙ. Του διαγωνισμού αποκλείονται οι οφειλέται του Δήμου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ 3-2
Χθες την πρωΐαν εις το γήπεδον αθλοπαιδών του ΑΟΝ Πεισιρόδου δια το σχολικόν πρωτάθλημα η Εμπορική Σχολή ενίκησεν εις το βόλλεϋ το Βεν. Γυμνάσιον με 2-1 σετ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ηυδόκησε να απονείμη εις την Α.Σ. τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα το παράσημον του Ταξιάρχου του τάγματος Βασιλέως Γεωργίου του Α’.
Επίσης απένειμεν εις τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην τον Χρυσούν Σταυρόν του Τάγματος Βασιλέως Γεωργίου του Α’.

“ΤΑΜΑ” ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
Υπό της Κας Μαρίας Βασιλάκη εκ Καλαβάρδων ανευρέθη εις τας ακτάς της περιοχής της κοινότητος, φιάλη περιέχουσα επιστολήν δια την ιεράν Μονήν Πανορμίτου Σύμης. Η φιάλη έφερεν επιγραφήν εκ της οποίας συμπεραίνεται ότι απεστάλη εκ του ατμοπλοίου “Καδιώ”, ήδη δε παρεδόθη αρμοδίως δια να διαβιβασθή εις την Σύμην.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, συμφώνως προς το πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών, συνεχίζονται εις την νήσον Κω αι προσπάθειαι δια την επέκτασιν της καλλιεργείας της Μηδικής. Η μηδική, καλλιεργηθείσα κατά το παρελθόν υπό πολλών γεωργών, απέδωσεν άνω των 1500 οκάδων ξηρού χόρτου και εβοήθησε σημαντικώς δια την βελτίωσιν της κτηνοτροφίας εις Κω. Δια της ανακοινώσεως της Διευθύνσεως Γεωργίας γνωστοποιείται ότι εις το υποκατάστημα της Αγροτικής Τραπέζης εις Κω, ευρίσκεται ικανή ποσότης σπόρου μηδικής.