Οι διαδικασίες κατάρτισης ψηφοδελτίου της ΕΡΕ στη Ρόδο το 1958

ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ


Ο κ. Κωτιάδης εις τας κοινότητας
ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ κ. ΚΛΑΔΑΚΗ

Διά του χθεσινού αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον ο τέως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης μετά του βουλευτού κ. Χαρίτου.

Ο κ. Κωτιάδης θα περιέλθει σήμερον διαφόρους κοινότητας της Ρόδου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι βουλευταί θα επιστρέψουν εις Αθήνας την προσεχή Τετάρτην προκειμένου περί το τέλος της εβδομάδας να καταρτισθεί ο συνδυασμός των υποψηφίων της εθνικής Ριζοσπαστικής ενώσεως εις Δωδεκάνησον υπό του κ. Καραμανλή.

Μετά των κ.κ. Κωτιάδη και Χαρίτου θα μεταβεί εις Αθήνας και ο υποψήφιος εν Κω κ. Νικόλαος Παρθενιάδης.

ΔΕΝ “ΕΚΛΕΙΣΑΝ” ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
Εν τω μεταξύ επιβεβαιώθησαν αι πληροφορίαι περί αντιρρήσεων εκ μέρους παραγόντων των Φιλελευθέρων, εν σχέσει προς την υποψηφιότητα Κλαδάκη. Συγκεκριμένως οι παράγοντες προτιμούν να περιλάβουν εις τον συνδυασμόν έτερον υποψήφιον, φιλελεύθερων αρχών, φοβούμενοι δυσαρέστους εξελίξεις.
Πάντως, μέχρι στιγμής ο συνδυασμός των Φιλελευθέρων παραμένει ανοικτός.

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
Η κ. Μιχαήλ Παυλίδη, έτεκεν εις την κλινικήν Καραγιάννη, άρρεν. Εις τους γονείς ευχόμεθα να τους ζήση.
Γ.Μ. 

Συλλυπητήριον
Εις την οικογένειαν Γεωργίου Ροδίτου εκ Καστελλορίζου ευχόμεθα όπως ο Κύριος παράσχη παρηγορίαν και αναπαύσει την ψυχήν του προσφιλούς ημών Γεωργίου εν κόλποις Αβραάμ.
Οικογένεια 
Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συγχαρητήριον
Τον αγαπητόν μας φίλον και συμπολίτην Ιωάννην Ζησημάτον, Γενικόν Ταμίαν του εν Ρόδω Υποκαταστήματος της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης της Ελλάδος προαχθέντα εις ανώτερον βαθμόν συγχαίρομεν εγκαρδίως, ευχόμενοι και εις ανώτερα. 
Οι πολυπληθείς φίλοι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ”
Χθες την 9ην πρωινήν εις το Δημοτικόν Νεκροταφείον του Αγίου Δημητρίου ετελέσθη εννεαήμερον μνημόσυνον των θυμάτων του τραγικού ναυαγίου του μότορσιπ “Δωδεκάνησος”. Εις το μνημόσυνον παρέστη πλήθος κόσμου.

 

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔ
Σήμερον την 10.30 π.μ. θα λάβη χώραν εις την Λέσχην του Γ.Σ. Διαγόρα η ετησία έκτακτος Γενική Συνέλευσις της ΕΠΣΔ προς εξέτασιν διαφόρων αθλητικών ζητημάτων. Κύριον θέμα της Συνελεύσεως είναι “η πορεία της Ενώσεως”. Ως εγνώσθη τα Σωματεία της Β’ και Γ’ κατηγορίας θα φέρουν προς συζήτησιν το θέμα της διορθώσεως των Σωματείων.