Οι αυτοκινητιστικοί αγώνες στη Ρόδο σημείωσαν επιτυχία

ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ

Οι αυτοκινητιστικοί αγώνες εσημείωσαν επιτυχίαν - Ποιοι οι οδηγοί και οι συνοδηγοί

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείωσαν οι διοργανωθέντες προ­χθές είς το Εθνικόν Στάδιον αγώνες αυτοκινήτου «Τσιμκάνα» υπό του νεοϊδρυθέντος αυτοκινητιστικού Συλλόγου ο «Ερμής» Ρόδου.

Τους αγώνας παρηκολούθησαν αί τοπικαί αρχαία και εκατο­ντάδες κόσμου.

Το αγώνισμα «Τσιμκάνα» είναι παγκοσμίως γνωστόν, διεξάγεται δέ είς απάσας τάς μεγάλας πόλεις της Ευρώπης είς τα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει στενάς διαστάσεις (πλάντος 2,50 μ.) Τραμπάλα, Κορίνες, Σλάλομ, κ.λπ.

Ο διαγωνιζόμενος χρονομετρείται από της εκκινήσεώς του μέχρι του τερματισμού, του καταλογίζονται δέ ανάλογοι ποιναί κατά την διάρκειαν της διεξαγωγής του αγώνος.

Νικητής αναδεικνύεται εκείνος όστις θα έχη ολιγωτέρους βα­θμούς ανεξαρτήτως εάν διήλθε την διαδρομήν είς μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα από έτερον αυτοκινητιστήν.

Κατά τον προχθεσινόν αγώνα μετέσχον 12 αυτοκινητισταί οι οποίοι συνωδεύοντο κατά την διάρκειάν του αγώνος και από τάς συνοδηγούς των,
Αί συνοδηγοί μετείχον του αγωνισμάτος. Είς τους Σταθμούς, υπεβάλλον το είς ταχύτητας, είς την ρίψιν της σφαίρας είς καλάθι κ.λπ.

Τα τεχνικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1) Ευάγγ. Φώκιαλης συνοδηγός η δίς Χατζηκυριάκου με αυτοκίνητον “Τάουνς” βαθμοί 327,4.
2) Ευσ. Βασιλάκης συνοδηγός η κ. Πεζώνη με αυτοκίνητον “Όπελ” βαθμοί 333,5.
3) Ν. Καστρουνής συνοδηγός η κ. Καστρουνή “Φόρντ” βαθμοί 358,2.
4) Βαλάκης συνοδηγός δίς Τυραδέλη με “Όπελ” βαθμοί 401.
5) Χιωτάκης συνοδηγός δίς Παπαδάκη με “Τάουνς” βαθμοί 419,2.
6) Τσουβαλάς συνοδηγός η κ. Τσουβαλά με “Όπελ” βαθμοί 421,5.

7) Παπαδόπουλος συνοδηγός η δίς Παπαδοπούλου με “Τάουνς” βαθμοί 440,1.
8) Σ. Βρούχος συνοδηγός η κ. Βρούχου με “Όπελ” βαθμοί 448,2.
9) Καλλιγάς συνοδηγός η κ. Μανούσου με “Τάουνς” βαθμοί 4,55.
10) Κυπριώτης συνοδηγός η δίς Χατζηκυριάκου με ¨Όπελ” βαθμοί 502,5.
11) Παπαδάκης συνοδηγός ο Μ. Μπεκιάρης με “Μόρρις” βαθμοί 528,5.
12) Ο Γλ. Φώκιαλης συνοδηγός η μικρά Μαίρη Φώκιαλη με “Τάουνς” απεκλείσθη λόγω εσφαλμένης διαδρομής.

Δέον να σημειωθή ότι η συνοδηγός του κ. Φώκιαλη 12ετής Μαίρη Φώκιαλη απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα των θεατών καθ’ότι αυτή και όλην την διάρκεια του αγώνος επετύγχανε του σκοπού της.

Η κατάταξις των αυτοκινητιστών (ανεπίσημου) άνευ της καταλογίσεως των ποινών είς χρόνον έχει ως κάτωθι:
1) Βασιλάκης 3’14”
2) Ευάγγ. Φώκιαλης 18”4
3) Τσουβαλάς 3’33”
4) Χιωτάκης 3’51”
5) Καλλιγάς 3’53”
6) Καστρουνής 3’56”
7) Βαλάκης 3’56”6

Η προσπάθεια των “Ερμή” κατά τον προχθεσινόν αγώνα είναι άξιον συγχαρητηρίων διότι η όλη διεξαγωγή τούτου ενθουσίασε τους θεατάς οι οποίοι διά πρώτην φορά παρηκολούθουν διοργάνωσιν εντός των πλαισίων του Αθλητικού πνεύματος.
Κ. ΤΣΑΛ.

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ «ΓΕΝΤΙΣΤΒΟ» ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 30 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν είς τον λιμένα το γιουγκοσλαβικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” με ξένους περιηγητάς. Τούτο ενεκαινίασε την νέαν γραμμήν, η οποία συνδέει την Βενετίαν με την Ρόδον. Διά του γιουγκοσλαβικού πλοίου αφίχθησαν είς Ρόδον 30 Γερμανοί δημοσιογράφοι τους οποίους ο Δήμος εδεξιώθη και προς τους οποίους ωμίλησε ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης.