Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψει η Περιφέρεια

Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών του εθνικού κέντρου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, θα υπογράψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συζήτηση για το θέμα θα γίνει τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου ώστε να ψηφιστεί η υπογραφή του ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει στόχους: 
-Την επιβεβλημένη  ψηφιοποίηση των αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου . 
-Την ανάληψη δράσεων αναβάθμισης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα των τουριστικών μεταφορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
-Την ανάγκη μετατροπής των διαδικασιών εξέτασης οδηγών και έκδοσης αδειών οδήγησης σε ηλεκτρονικές και ψηφιοποιημένες μορφές με τη  χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.
-Την διεξαγωγή έρευνας με στόχο τη βελτιστοποίηση των μεταφορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας του Δικτύου   

Από την πλευρά του το ινστιτούτο ως ερευνητικός φορέας στον τομέα των μεταφορών έχει ως στόχο τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού,  οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης συστημάτων μεταφορών, παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα και διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας. Επίσης έχει ενδιαφέρον στην καθιέρωση ισχυρών συνεργασιών με τους φορείς του εμπορίου και της βιομηχανίας και την προώθηση σχετικών δράσεων σε θέματα μεταφορών, τουρισμού, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά την ανάληψη κοινών δράσεων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως Επιχειρηματικού, Τουριστικού, Πολιτιστικού, Ναυτιλιακού και Εμπορικού Προορισμού Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας και Εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες, με ειδικότερη έμφαση στους εξής τομείς και αντικείμενα:
I. Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας των μεταφορικών και τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και ερευνητικών δράσεων. – Το ινστιτούτο θα αναλάβει δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης της έρευνας και διαχείρισης γνώσης της ΠΝΑ σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτόμων ιδεών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και μεταφορικών υπηρεσιών για τη στήριξή της, και ενίσχυσης της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. 

II. Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας μέσω παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. – Το ινστιτούτο θα αναλάβει δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών όλων των συναφών κλάδων στην ΠΝΑ σε αντικείμενα σχετικά με Μεταφορές και Τουρισμό καθώς και δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας.
III. Δράσεις υποστήριξης της συμμετοχής της Περιφέρειας και Φορέων αυτής στην έρευνα και την καινοτομία. – Το ινστιτούτο θα αναλάβει δράσεις που σχετίζονται με τη συμβουλευτική υποστήριξη της ΠΝΑ και Φορέων της για συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα. 

IV. Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για την εισαγωγή έξυπνων υποδομών, υπηρεσιών και λύσεων στον τομέα των Μεταφορών και του Τουρισμού. – Το ινστιτούτο θα αναλάβει δράσεις που σχετίζονται με τη συμβουλευτική υποστήριξη της ΠΝΑ, αλλά και άλλων σχετικών φορέων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή την Περιφέρεια στην ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης των διαδικασιών και λειτουργιών τους. 

Ενδεικτικά για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τρόποι και διαδικασίες:
i. Διασύνδεση εργασιών μεταξύ των υπηρεσιών της ΠΝΑ και του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
ii. Εκπόνηση κοινών δράσεων έρευνας με συγκεκριμένους στόχους μετά από υπογραφή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία θα ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις.
iii. Σύνταξη μελετών και δράσεων έρευνας με σκοπό την υποβολή κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση από τρίτους φορείς. 
iiii. Διάθεση γραφείου, σε κτίριο όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της ΠΝΑι στην Πλατεία Μουσείου στη Ρόδο, για την ανάπτυξη των ανωτέρω αναφερόμενων δράσεων συνεργασίας και στελέχωσή του με εξειδικευμένους ερευνητές.