Ο Δήμαρχος Ρόδου ευχαριστεί τους Τούρκους για τη βοήθεια προς τους ναυαγούς

Η ΕΓΣΔ ΥΠΕΒΑΛΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ  ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Χθες την πρωΐαν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά του Υπουργείου Εμπορίου, ανεκοινώθη εκ της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών ότι η Νομισματική Επιτροπή, κατά την προχθεσινήν της συνεδρίασιν δεν ησχολήθη με το θέμα της χρηματοδοτήσεως, προς συνέχισιν της συγκεντρώσεως ελαιολάδου.
Ως γνωστόν, οι ελαιοπαραγωγοί της Ρόδου επιθυμούν να παραδώσουν έλαιον εις την συγκέντρωσιν υπολογίζεται δέ ότι η υπάρχουσα προς παράδοσιν ποσότης, ανέρχεται εις 150 τόννους.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου υπέβαλε σήμερον διαμαρτυρίαν, δια της οποίας ζητείται η επίσπευσις της εγκρίσεως πιστώσεως εν σχέσει προς την συγκέντρωσιν ελαίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΑΓΟΥΣ
Υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδη απεστάλη υπό την ιδιότητα του Δημάρχου και προέδρου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και κοινοτήτων Δωδεκανήσου επιστολή, προς τον ενταύθα γενικόν πρόξενον της Τουρκίας, δια της οποίας εκφράζονται αι θερμαί και ειλικρινείς ευχαριστίαι προς τον δήμαρχον του επί της Χερσονήσου της Κνίδου χωρίου, όστις αλτρουϊστικώς ανέλαβε αν φιλοξενήση και να ενδιαφερθή προσωπικώς δια τους ναυαγούς Δωδεκανησίους, του τραγικού ναυαγίου του μότορσιπ “Δωδεκάνησος”.

Εις την επιστολήν τονίζεται ότι η διάσωσις των 6 ναυαγών οφείλεται κυρίως εις την άμεσον και ενεργόν επέμβασις των τουρκικών αρχών της περιοχής, εκφράζεται δέ ευγνωμοσύνη προς όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλον εις την περίθαλψιν των διασωθέντων. Τέλος τονίζεται ότι η ευγενής πράξις των Τούρκων του χωρίου εκείνου, είχε συγκινητικόν αντίκτυπον μεταξύ του Δωδεκανησιακού λαού.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π.
ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΤΩΝ ΣΩΦΕΡ, ΠΛΑΣΙΕ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δι’ εγγράφου του το υπουργείον εργασίας προς την επιθεώρησιν εργασίας, εγνωστοποίησεν ότι αι τιμαί των κουρείων από 7ης τρέχοντος μέχρι της 27ης, αυξάνονται κατά 30% λόγω των εορτών του Πάσχα. Επίσης οι οδηγοί ταξί δικαιούνται δώρου εκ 400 δραχμών. Τα εστιατόρια, καφεζυθοπωλεία και συναφή κέντρα, από της 13ης μέχρι της 27ης τρέχοντος θα αυξήσουν τας τιμάς των κατά 30%. Τα σιλβωτήρια από 10ης μέχρι 24ης τρέχοντος θα αυξήσουν τας τιμάς των, κατά 10%.

Οι αμοιβόμενοι επί ποσοστού πλασιέ, εισπράκτορες και λοιποί, δικαιούνται δώρον εκ 460 δραχμών. Τέλος διευκρινίζεται ότι οι ασθενείς, θα λάβουν δώρον δια τας ημέρας μεν που ειργάσθησαν από τον εργοδότη των, δια τας ημέρας δέ της ασθενείας των από τον Ασφαλιστικόν Οργανισμόν εις τον οποίον ανήκαν.

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ  ΔΙΟΤΙ ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΘΗΡΑ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Γεωργίας εγνωστοποιήθη ότι απηγορεύθη η θήρα μέχρι της 25ης Αυγούστου καθ’ άπασαν την χώραν. Κατά συνέπειαν δεν θα επιτραπή θήρα της τρυγόνος.
Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι διαφόρων πόλεων, διεμαρτυρήθησαν σχετικώς, ζητούντες όπως επιτραπή η εαρινή θήρα. Εξ άλλου και εις Ρόδον μετά δυσφορίας ηκούσθη η σχετική είδησις.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΙΝΔΟΝ
Χθες την πρωΐαν μηχανικοί του ΟΔΑΠΔΔ μετέβησαν εις Λίνδον και προέβησαν εις διαφόρους καταμετρήσεις περιοχών όπου θα εκτελεσθούν έργα.

Ο ΝΕΟΣ Ι. ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Ως εγνώσθη εντός των ημερών περατούνται αι εργασίαι δια την κατασκευήν του τρούλλου του νέου Ιερού Ναού της Κοινότητος Κρεμαστής. Ως ανεκοινώθη δια την ανέγερσιν του νέου ναού διετέθησαν 600.000 δραχμαί.