Καταρτίστηκε ο συνδυασμός της ΕΡΕ στα Δωδεκάνησα

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
ΜΕΤΕΧΟΥΝ οι κ.κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ-ΧΑΡΙΤΟΣ-ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ ΖΕΡΒΟΣ

Ως πληροφορούμεθα, κατηρτίσθη εις Αθήνας και ενεκρίθη υπό του Αρχηγού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο Συνδυασμός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως δια την Δωδεκάνησον. Ο Συνδυασμός απηρτίσθη εκ των κ.κ. Στέλιου Κωτιάδη, Νικολάου Παρθενιάδη, Νικολάου Μαυρή, Γαβριήλ Χαρίτου και Μιχαήλ Ζερβού.
Οι κ.κ. Κωτιάδης, Χαρίτος και Μαυρής θα αφιχθούν εις Ρόδον αύριον, ο κ. Παρθενιάδης δε θα επανέλθη εις Κω ατμοπλοϊκώς.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Δι’ εγγράφου της η Διεύθυνσις Τεχνικής Μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας εγνωστοποίησε προς το Εμπορικό και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Δωδεκανήσου ότι δι’ αποφάσεώς της, υπό ημερομηνίαν 5 Μαρτίου 1958, ενεκρίθη η λειτουργία κλάδου Χρυσοχοΐας εις τας Τεχνικάς Σχολάς Μαθητείας Ρόδου.
Η γνωστοποίησις εγένετο εις απάντησιν υπομνήματος του Επιμελητηρίου, δια του οποίου εζητείτο η ίδρυσις κλάδου Χρυσοχοΐας. Δια του εγγράφου της η Διεύθυνσις Τεχνικής Μαθητείας εγνωστοποίησεν ότι συντόμως θα γίνουν αι ενδεικνυόμεναι ενέργειαι δια την έναρξιν λειτουργίας εις Ρόδον του εν λόγω Τμήματος.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Σήμερον την πρωΐαν αναμένονται να καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα 2 αντιτορπιλλικά του Έκτου Αμερικανικού Στόλου. Τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της 7ης τρέχοντος.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ 14 ΑΡΓΑΛΕΙΟΙ
Ως ανεκοινώθη εκ της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, δια του μότορσιπ Αγιος Ισίδωρος εκομίσθησαν και παρελήφθησαν υπ’ αυτής εξαρτήματα δια την συναρμολόγησιν 14 αργαλειών.
Οι εν λόγω αργαλειοί θα διατεθούν δια την λειτουργίαν ταπητουργείων εις την ύπαιθρον εις τα πλαίσια του προγράμματος ιδρύσεως νέων ταπητουργείων.

ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
Υπό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας καλούνται εις την Αεροπορίαν εθελονταί, γεννηθέντες κατά τα έτη 1938, 1939 και 1940. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των μέχρι της 10ης Νοεμβρίου εις τας αεροπορικάς μονάδας της περιοχής των.

ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ  8 ΠΟΛΕΜΟΠΑΘΗ ΠΑΙΔΙΑ
Υπό της Αμερικανικής Οργανώσεως Πολεμοπαθών Παιδιών εγνωστοποιήθη δι’ εγγράφου προς το Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας ότι ανεγνωρίσθη παρά του Συμβουλίου αυτής και ενεκρίθη η έναρξις επιδοτήσεως 8 πολεμοπαθών παιδιών της Δωδεκανήσου, εκτός των ήδη επιδοτουμένων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκος δι’ εγκυκλίου του προς άπαντας τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών συνέστησεν όπως μη αναμιχθούν εις τας εκλογάς.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατέπλευσε χθες εις τα ροδιακά ύδατα το Τουρκικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Άνκαρα” με 126 ξένους περιηγητάς. Επίσης κατέπλευσε προερχόμενον εξ Ηρακλείου το ελληνικόν ατμόπλοιον “Σεμίραμις”.