Η Περιφέρεια δεν δικαιούται να παραχωρήσει ακίνητο σε εκκλησία!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, δεν επιτρέπει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να παραχωρήσει ακίνητο για να αναγερθεί νέα εκκλησία στην Ιαλυσό!

Αυτό προκύπτει από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 7 του Νόμου 2839/2000 η οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την ...ακύρωσε!

Πρόκειται για απόφαση, που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και απορίες, και προφανώς θα υπάρξουν αντιδράσεις από την Περιφέρεια, αφού χαρακτηρίζεται ως προκλητική και ως απόφαση που υποβαθμίζει τον ρόλο της αυτοδιοίκησης.

Είναι απορίας άξιον πάντως, γιατί δεν δικαιούται η Περιφέρεια να παραχωρήσει ακίνητο για την ανέγερση της εκκλησίας, η οποία σημειωτέον θα κτιζόταν με δαπάνες της ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού.

Επιτρέπεται η παραχώρηση ακινήτων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λέει η επιτροπή στην απόφασή της, μόνο για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δεν συντρέχουν σ’ αυτή την περίπτωση!

Η επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα στην συνεδρίασή της στις 29 Μαρτίου και στην απόφασή της αναφέρει τα εξής:

“Στη συνέχεια, ως εισηγήτρια η κ. Ειρήνη Πετράκη τακτικό μέλος της Επιτροπής, κατόπιν αναθέσεως από την πρόεδρο, ανέπτυξε την έγγραφη εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 37699/2909/26.03.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαβιβάσθηκε στον Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου προς έλεγχο νομιμότητας η υπ’ αρ. 4/07.02.2018 (Α.Δ.Α.: 7ΧΜΥ7ΛΞ-ΖΥΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η παραχώρηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ. 65Β της Τοπικής Κοινότητας Ιαλυσού Ρόδου, για την ανέγερση Ναού με χρηματοδότηση από την Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού.

Το αρμόδιο Τμήμα Διοίκησης ν. Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Αιγαίου με το υπ’ αρ. πρωτ. 14214/07.03.2018 έγγραφό του παρέπεμψε την ως άνω απόφαση στην Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 για έλεγχο νομιμότητας.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα απόκτησης, διαχείρισης, προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας των περιφερειών, είναι οι αντίστοιχες διατάξεις των Π.Δ. 30/1996 και 242/1996, όπως αυτές ισχύουν και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, όπου στις διατάξεις των εν λόγω Π.Δ. αναφέρεται «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση», «Νομάρχης», «Νομαρχιακή Επιτροπή» και «Νομαρχιακό Συμβούλιο», νοούνται, αντίστοιχα, η «Περιφέρεια», ο «Περιφερειάρχης», η «Οικονομική Επιτροπή» και το «Περιφερειακό Συμβούλιο».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 ορίζεται ότι: “Κατά τας νομικάς αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, αι Μητροπόλεις , αι ενορίαι μετά των Ενοριακών αυτών Ναών, αι Μοναί, η Αποστολική Διακονεία, ο ΟΔΕΠ, το ΤΑΚΕ, το Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου".

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του Π.Δ 242/1996, όπως ισχύει, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων της Ν.Α. στο δημόσιο, άλλες Ν.Α., ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των Ν.Α. και των Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς στα πλαίσια της συνδρομής της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο, ο χρόνος διάρκειας της παραχώρησης, και κάθε άλλος όρος, αναγκαίος κατά την κρίση του νομαρχιακού συμβουλίου.

Επειδή εκ των ως άνω προκύπτει ότι η παρ. 1 του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996 θέτει ρητώς ως ουσιαστική προϋπόθεση της παραχώρησης χρήσης την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και μόνο για όσο χρόνο αυτές διαρκούν. Από τη γραμματική δε ερμηνεία της διάταξης αυτής, προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Έκτακτη είναι η ανάγκη που δεν συγκαταλέγεται στη συνήθη πορεία των πραγμάτων ενώ επείγουσα είναι η ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Συνεπώς η έκτακτη και επείγουσα ανάγκη αφορά την αντιμετώπιση μίας κατάστασης, η οποία δημιουργήθηκε αιφνιδίως.

Επειδή, ο σκοπός της ανέγερσης ιερού ναού, δεν συνάδει με τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της αντιμετώπισης έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, καθώς προσδίδει στην παραχώρηση χρήσης του εν λόγω ακινήτου το χαρακτήρα της μονιμότητας που δεν μπορεί να υπαχθεί στην προαναφερθείσα διάταξη
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Όπως η Επιτροπή ακυρώσει την υπ’ αρ. 4/2018 (Α.Δ.Α.: 7ΧΜΥ7ΛΞ-ΖΥΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Κατόπιν τούτου επακολούθησε διάσκεψη των μελών της Επιτροπής, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εξέδωσε τη με αριθμό 13 απόφασή της, με την οποία αποφαίνεται κατά πλειοψηφία υπέρ της αποδοχής της εισήγησης .
Μειοψήφησε το τακτικό μέλος της Επιτροπής (εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην Επιτροπή ) κ. Στυλιανός Μπρίγγος, υποστηρίζοντας ότι « Ο Ενοριακός Ναός της Ιαλυσού είναι χωρητικότητας 300-400 ατόμων και προς τούτο μικρός, ώστε να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων, οι οποίοι , σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να απευθυνθούν σε άλλες Ενορίες. Είναι ευνόητο ότι χρειάζεται νέος μεγαλύτερος Ενοριακός ναός στην Ιαλυσό και στην παρούσα χρονική περίοδο, η Ενορία Ιαλυσού έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει την ανέγερση ».

Απόφαση 13 η : Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποδέχεται την εισήγηση και ακυρώνει την υπ’ αρ. 4/2018 (Α.Δ.Α.: 7ΧΜΥ7ΛΞ-ΖΥΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως της παρούσης μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Ερμούπολη, 29-03-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΩΝΟΣ”