40.000 δρχ για τη ψυχαγωγία των εργατοϋπαλλήλων Ρόδου

ΤΗΝ 18ην ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΤΕΡΑ ΔΥΟ
Χθες την πρωίαν απέπλευσεν εκ Ρόδου εν αμερικανικόν αντιτορπιλλικόν, ολίγον δε αργότερον κατέπλευσαν έτερα δύο τα οποία θα παραμείνουν. Εξ άλλου εγνώσθη ότι την 18ην τρέχοντος, θα καταπλεύσουν δύο αντιτορπιλλικά ανοικτής θαλάσσης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΗΘΕΙΣ ΔΙ’ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χθες ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, προς εκτέλεσιν υπηρεσίας.
Εξ άλλου, χθες ελήφθη εις την Νομαρχίαν το ακόλουθον τηλεγράφημα του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιανοπούλου. «Πληροφορηθέντες ότι εκυκλοφόρησαν αυτόθι φήμαι διά Νομάρχην, παρακαλούμεν ανακοινώσητε ότι κατά 30669 ημέτερον τηλεγράφημα, Νομάρχης εκλήθη Αθήνας προς εκτέλεσιν υπηρεσίας».

ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΘΕΛΟΥΝ  Ν’ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΜΑΡΜΑΡΑ
Υπό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών εκοινοποιήθη ενταύθα εγκύκλιος διά της οποίας γνωστοποιείται ότι, συμφώνως προς αναφοράν του εμπορικού συμβούλου της Ελλάδος εις Μόσχαν, υπάρχει εις την Σοβιετικήν Ένωσιν ενδιαφέρον διά την προμήθειαν μαρμάρων εξ Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν πληροφορίας από το Υπουργείον Εμπορίου.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ
Ο τέως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Κωτιάδης θα δέχεται από αύριον Δευτέραν εις την οικίαν του (Βασιλίσσης Σοφίας 15, τηλέφωνον 478) τους πολιτικούς του φίλους, καθ’ εκάστην 9-12.

 


ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Δι’ εγκυκλίου του το Υπουργείον Παιδείας συνιστά όπως το διδακτικόν προσωπικόν των σχολείων και οι μαθηταί βοηθήσουν διά την επιτυχίαν του ενεργηθησομένου εράνου, υπό του Πανελληνίου Συνδέσμου Επικουρικών Σχολικών Υποτροφιών.

40.000 ΔΡΧ. ΔΙΕΘΕΣΕΝ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών υπό της εργατικής Εστίας ενεκρίθη η διάθεσις ποσού 40.000 δραχμών κατά το τρέχον έτος, διά την ψυχαγωγίαν των εργατοϋπαλλήλων Ρόδου. Η σχετική απόφασις θα κοινοποιηθή εις την Τοπικήν Επιτροπήν της Εργατικής Εστίας εντός των ημερών.

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου, την παρελθούσαν εβδομάδα εγένετο παρουσία του Επάρχου Καλύμνου, του Διοικητού Χωροφυλακής, του Λιμενάρχου και άλλων επισήμων, η τελετη υποσχέσεως 30 ναυτοπροσκόπων, της νέας ομάδος εις χώραν Καλύμνου. Μετά την υπόσχεσιν ωμίλησεν ο Τοπικός Έφορος Προσκόπων Καλύμνου, καθηγητής της Εμπορικής Σχολής κ. Ιωάννης Τσακριός.
Μετά την ομιλίαν εγένοντο προσκοπικαί επιδείξεις, αι οποίαι απέσπασαν ενθουσιώδεις  εκδηλώσεις των πολυαρίθμων θεατών και προσκεκλημένων.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Αφίκετο εις Ρόδον ο ανώτερος υπάλληλος της Εργατικής Εστίας κ. Στρούμπος, προκειμένου να παρακολουθήση εκ του πλησίον την πορείαν των εισπράξεων της Εστίας. Ο κ. Στρούμπος επεσκέφθη χθες και σήμερον διαφόρους επιχειρήσεις, αι οποίαι εκπληρώνουν ικανοποιητικώς τας υποχρεώσεις των, συνέστησε δε μόνον την αποφυγήν καθυστερήσεως καταβολής της εισφοράς 1958, η οποία είναι δυνατόν να εισπραχθή τώρα εκ του δώρου του Πάσχα.