Έργα στα αντλιοστάσια ακαθάρτων της Καλλιθέας

Κατατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Τεχνικό  Δελτίο  Έργου  για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προτεινόμενου  προϋπολογισμού 3.250.000,00 €,  προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Με σταθερό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής της υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών, η ΔΕΥΑΡ  εκτελεί συνεχείς εργασίες και έργα  για τη συντήρηση των  Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και των Δικτύων  της.  

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των στόχων της εντάσσεται και  η αναβάθμιση για την  ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων της Δ.Ε Καλλιθέας. 

Σκοπός του έργου είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των εν λόγω αντλιοστασίων  έτσι ώστε να εκμηδενιστούν πρακτικά οι περιπτώσεις δυσλειτουργίας των υποδομών αυτών, ιδίως  κατά τους  καλοκαιρινούς μήνες όπου υπάρχει μεγαλύτερη όχληση, λόγω της αύξησης του πληθυσμού από τους παραθεριστές και επισκέπτες στο νησί, δημιουργώντας συνάμα  θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής. 

Κατά τη  φάση της εκτέλεσης της σύμβασης θα δημιουργηθούν τουλάχιστον δέκα (10) θέσεις εργασίας, ενώ με τις βασικές επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν  στα αντλιοστάσια καθώς και με το νέο   ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η  λειτουργικότητα των αντλιοστασίων και θα καταστούν συμβατά με τους όρους της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης.  

Το Τεχνικό Δελτίο  Έργου συντάχθηκε από την  Υπηρεσία  της Διεύθυνσης  Λειτουργίας και Συντήρησης  Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου και θα   χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με Φορέα υλοποίησης του Έργου την ΔΕΥΑΡ.

Η συνεχής αναβάθμιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες αποτελεί βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της ΔΕΥΑΡ.