Δεν βρίσκουν ενδιαφερόμενους υποψήφιους στη Ρόδο για τις εκλογές του 1958

ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΝ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.


Δια του χθεσινού αεροπλάνου αφίχθησαν εις Ρόδον ο τέως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης και ο κ. Χαρίτος, υποψήφιοι της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως δια την Δωδεκάνησον.

Ο κ. Κωτιάδης εις Κοινότητας
Ο κ. Κωτιάδης σήμερον θα επισκεφθή τας κοινότητας της Ρόδου, από αύριον δε θα δέχεται τους πολιτικούς του φίλους εις το γραφείον του.

Αναμένεται ο κ. Μαυρής
Δια του αυριανού αεροπλάνου της γραμμής αφικνείται εις Ρόδον ο υποψήφιος της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Μαυρής. Επίσης σήμερον φθάνει εις Κω ο υποψήφιος κ. Νικ. Παρθενιάδης και δια του “Ανδρος” εις Κάλυμνον ο υποψήφιος κ. Μιχαήλ Ζερβός.

Ο συνδυασμός των Φιλελευθέρων
Ο συνδυασμός των Φιλελευθέρων εκλείσθη εκ των κ.κ. Μανούση, Κουντούρη, Κλαδάκη, Ζαννή και Ζίγδη.

Ο συνδυασμός των Λαϊκών
Πληροφορίαι εξ Αθηνών αναφέρουν ότι το κόμμα της ΕΘνικής Λαϊκής Ενώσεως (Τσαλδάρη, Κανελλοπούλου κ.τ.λ.) προσπαθεί να καταρτίση συνδυασμόν εις Δωδεκάνησον, αλλά πλην του κ. Μαυρίκου ουδείς άλλος εδέχθη να μετάσχη.
Ο κ. Νικολαΐδης διαψεύψει
Ο κ. Νικολαΐδης διέψευσεν ότι θα κατέλθη ως υποψήφιος των Λαϊκών εις τας εκλογάς.

Οι υποψήφιοι της ΕΔΑ
Λόγω των ζυμώσεων (αίτινες απέτυχον) μεταξύ της ΕΔΑ και των μικρών Κομμάτων, δεν κατέστη δυνατόν να καταρτισθή συνδυασμός.
Πάντως, μεταξύ των φερομένων ως υποψηφίων δια τον συνδυασμόν της ΕΔΑ, είναι οι κ.κ. Φουντουραδάκης, Χατζηαντωνίου και Δαράκης.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΗΥΘΥΝΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Δι’ ανακοινώσεώς του ο Δήμος Ρόδου προς τους δημότας, καλεί αυτούς όπως την Μεγάλην Πέμπτην προσφέρουν το βοήθημά των υπέρ του Δημοτικού Οργανισμού Προνοίας Ρόδου. Εις την ανακοίνωσιν τονίζεται ότι η ενίσχυσις αύτη προς τον Οργανισμόν, θα χρησιμεύση δια την παροχήν συσσιτίου εις τους απόρους, την χορήγησιν φαρμάκων εις ασθενείς εκ διαφόρων νοσημάτων, την προικοδότησιν απόρων νεανίδων και την χορήγησιν υποτροφιών εις πτωχούς νέους σπουδαστάς με καλλιτεχνικόν τάλαντον.
 


Η Α.Η.Ε.Ρ. ΕΝΙΣΧΥΕΙ
Υπό της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου ετέθη εις την διάθεσιν της Κεντρικής Επιτροπής Συλλογής Βοηθημάτων δια τους Απόρους το ποσόν των 5.000 δραχμών, δια την διανομήν αυτών εις τους απόρους κατά τας εορτάς του Πάσχα.

ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΑΙ
Κατ’  ανακοίνωσιν του Τμήματος Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά τον παρελθόντα μήνα Μάρτιον, προσέφερον εθελοντικώς αίμα οι εξής εθελονταί αιμοδόται: Μαρία Μαγριπλή, Μάριος Κιτώφ, Μαρία Μαριά, Ιωάν. Λαμπριανός, Γεώργιος Καραγιάννης, Νικόλας Τσαγκάρης, Τηλέμαχος Μελάς, Νικήτας Αντωνιάδης και Κασιματίδης. Αιμολήπται ήσαν οι: Μαρία Αρφαρά, Χαρίκλεια Φωτίου, Βασίλειος Γιαννάς, Εμμανουήλ Καρατζιάς, τέκνον Σαρρή, Παναγιώτης, Κατταβενός, Χαριτωμένη Αντιφυλλιώτη, Δέσποινα Κυπριώτη, Μαρία Μιχαήλ και Γεώργιος Καρασάββας.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ
Ως ανεκοινώθη εκ της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας του Ισραήλ, η Ισραηλινή Ενωσις Ξενώνων Νεολαίας διοργανώνει δια το προσεχές θέρος διεθνή κατασκήνωσιν εθελοντικής εργασίας, εις την οποίαν θα μετάσχουν νέοι και νέαι από όλας τας χώρας του κόσμου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνωνται εις την Διπλωματικήν αντιπροσωπείαν του Ισραήλ εις Αθήνας.