«Σήμερον πάσα κτίσις, αγάλλεται  και χαίρει, ότι Χριστός ανέστη,  και Άδης εσκυλεύθη»

Το μήνυμα του μητροπολίτη Ρόδου Κύριλλου.
“Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Εορτάζουμε και πάλιν την Εορτή της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού, του Σωτήρος μας, και κατακλύζουμε τους Ναούς μας για να πανηγυρίσουμε το μοναδικό τούτο κοσμικών διαστάσεων γεγονός της πίστεώς μας. Ψάλλοντας και πάλιν ψάλλοντας μυριόστομα τον αναστάσιμο παιάνα "Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος" ομολογούμε τη χάρη του ενανθρωπήσαντος Λόγου του Πατρός, ο οποίος για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας εκούσια έπαθε, σταυρώθηκε, τάφηκε και ανέστη τριήμερος.


"Ανέστη ο Κύριος όντως", όπως ομολογεί η αρχέγονη Εκκλησιαστική εμπειρία, και άνοιξε ένα καινούριο δρόμο ζωής για τον άνθρωπο. Έδωσε την εγγύηση της αναστάσεως του ανθρώπου.
Τις μέρες που πέρασαν σε βαριά συγκινησιακή ατμόσφαιρα, κατά το μέτρο της δωρεάς της χάριτος, βιώσαμε μεγάλα και σωτηριώδη γεγονότα της Θείας Οικονομίας του Κυρίου μας, του επί γης έργου Του για την ανακαίνιση του ανθρώπου και του κόσμου.
Τον υποδεχθήκαμε ως Νυμφίο των ψυχών μας και της Εκκλησίας, ερχόμενο προς το εκούσιο Πάθος. Τον συνοδεύσαμε στην οδό του μαρτυρίου.

Σταθήκαμε κάτω από τον Σταυρό Του, ακούγοντάς Τον να συγχωρεί τους σταυρωτές Του. Λιτανεύσαμε το νεκρό σώμά Του προς τον τάφο, ραίνοντάς το με τα άνθη και τα μύρα της ευλαβείας μας. Σαββατίσαμε σε αναμονή της εκπλήρωσης των λόγων Του και της ελπίδας της πίστεως της αποκυλίσεως "του λίθου εκ της θύρας του μνημείου".  

Σήμερα στεκόμαστε μπροστά στο κενό μνημείο και θαυμάζουμε. Ανέστη ο Κύριος. Ο Άγγελος μάς βεβαιώνει· "Ουκ έστιν ώδε· ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν". Το θαύμα πιστοποιείται. Οι Μυροφόρες γυναίκες μας πληροφορούν ότι εμφανίστηκε σε αυτές ο Αναστάς Κύριος και τις χαιρέτισε με την λέξη "Χαίρετε". Οι Μαθητές μας αναγγέλλουν ότι τους επισκέφθηκε στον τόπο όπου από φόβο ήταν κρυμμένοι και τους προσφώνησε με το "Ειρήνη υμίν". Οι ταραγμένοι και σκυθρωποί οδοιπόροι προς Εμμαούς Μαθητές με έξαρση μάς διηγούνται πως αισθάνθηκαν την καρδιά τους να πυρπολείται κατά την συνοδοιπορία μαζί Του και πως αισθάνθηκαν την αλλαγή της υπάρξεώς τους όταν "εγνώσθη αυτοίς εν τη κλάσει του άρτου".

Αυτήν την αρχέγονη εκκλησιαστική εμπειρία καλούμεθα υπαρξιακά να βιώσουμε και εμείς σήμερα εορτάζοντες "Πάσχα Κυρίου Πάσχα". Εμπειρία χαράς και ειρήνης που μεταστοιχειώνεται σε καύση καρδιάς και κατεργάζεται την αλλαγή της υπάρξεως.
Με αφετηρία την πίστη, την πίστη των πατέρων μας, τον θησαυρό τούτο της πατροπαραδότου κληρονομίας μας.

Με τη βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και την ιστορία του  ανθρώπου. Με θάρρος απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινότητας και της αβεβαιότητας των καιρών μας.
Με τη διάθεση της αποδοχής του άλλου, του ευαγγελικού "πλησίον". Με τη δύναμη της συγχωρητικότητας, ειλικρινείς στην προσευχή μας "Καθώς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών". Με την αισιοδοξία της πίστεως ότι "μείζων εστί ο εν ημίν η ο εν τω κόσμω".
Αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω.

Ο Χριστός ανέστη. Αληθώς ανέστη. Το Φως ανέτειλεν από τον Πανάγιο Τάφο. Μη φοβάστε τα σκοτάδια του κόσμου τούτου.
Μπορεί να προκαλούν και να απειλούν αλλά είναι ανίσχυρα μποστά σε Εκείνο που μας διαβεβαίωσε: ''Εγω ειμι το φως του κόσμου". "Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε".

Ειρηνεύετε με τους εαυτούς σας και τους συνανθρώπους σας, έχοντας ψηλά το φρόνημα της πίστεως και της αυτοσυνειδησίας σας ως Ελλήνων, Ροδίων, Χριστιανών Ορθοδόξων. Γιατί ανέστη ο Κύριος. Γιατί μάς έδωσε τη δωρεά της Αναστάσεως. Γιατί Εκείνος κατά τον αποκαλυπτικό λόγο Του "εξήλθε νικών και ίνα νικήση".

Χριστός ανέστη, αδελφοί. Ευχόμαστε σε όλους έτη πολλά, ευλογημένα και καταυγαζόμενα από το ανέσπερο πασχάλιο φως που ανέτειλε από τον πανάγιο Τάφο.
Άγιον Πάσχα του δισχιλιοστού και δεκάτου ογδόου σωτηρίου έτους Διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων ημών.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ”