Ευρεία παρέμβαση στο ΠΙΚΠΑ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο, εντάχθηκε η ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου (πρώην διοικητήριο) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην ΠΙΚΠΑ Ρόδου, που ανήκει πλέον στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Πρόκειται για έργο 1.890.000 ευρώ και για την ένταξή του εκδόθηκε απόφαση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλ. Χαρίτση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
“ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή κεντρικού κτιρίου (πρώην διοικητήριο) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι),

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος έργου: Ανακατασκευή κεντρικού κτιρίου (πρώην διοικητήριο) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.
Φορέας Πρότασης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ: 1.890.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Φορέας Χρηματοδότησης:  Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ΣΑΕ 388
Φυσικό Αντικείμενο Έργου:  Το έργο αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης όπως αρχιτεκτονικών, παθητικής προστασίας, στατικής επάρκειας, μελέτη ενίσχυσης, μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργητικής προστασίας, ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, μελέτη ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας, υγρομόνωσης, έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές αδειοδοτήσεις καθώς και στην ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο Δικαιούχος του έργου υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Ένταξης, για την υλοποίηση του έργου, και συγκεκριμένα τα εξής:

1. Η υλοποίηση του έργου που εγκρίνεται για χρηματοδότηση, ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για το είδος της πράξης ή μελέτης και τον Δικαιούχο.

2. Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των προμηθειών, μελετών / υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, με βάση την εθνική νομοθεσία.

3. Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η κανονικότητα των επί μέρους δαπανών, πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Δικαιούχου και του Φορέα Υλοποίησης.

4. Η διαδικασία για την εγγραφή πιστώσεων στη ΣΑ του έργου είναι η ακόλουθη:
• Η Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού ΠΔΕ μεριμνά για το αίτημα εγγραφής πιστώσεων στη Συλλογική Απόφαση του έργου (ΣΑΕ) με την εισαγωγή του Πίνακα προγραμματισμού 1α της Εγκυκλίου του ΠΔΕ στο πληροφοριακό σύστημα e-ΠΔΕ, και τη διαβίβασή του στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΟΙΑΝ, η οποία αφού το εξετάσει το υποβάλλει στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), προκειμένου να εγκριθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις
(Αποφάσεις προέγκρισης ή Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ).
• Για την εισαγωγή ΤΔΕ, καθώς και της Απόφασης Ένταξης στο πληροφοριακό σύστημα e-ΠΔΕ, θα υπάρξουν σχετικές οδηγίες. 

5. Η τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων της ΣΑ του έργου, προϋποθέτει την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος του φορέα της πρότασης προς τη Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού ΠΔΕ, η οποία αφού το εξετάσει, εισηγείται την τροποποίησή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων για περαιτέρω ενέργειες.

6. Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου είναι η ακόλουθη:
• Ο Δικαιούχος ορίζεται υπόλογος διαχειριστής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 134454 /ΦΕΚ2857/Β/28.12.2015 πληρωμών ΠΔΕ. Ο ορισμός του γίνεται από την ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ με δημιουργία λογαριασμού στην ΤτΕ.
• Ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω της δικτυακής πύλης του e- ΠΔΕ, με τεκμηρίωση των επικείμενων δαπανών (π.χ αποφάσεις ανάθεσης, νομικές δεσμεύσεις κλπ) στη ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΑΝ (Φορέας χρηματοδότησης) σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Η πληρωμή των δαπανών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ (β) και το άρθρο 12 της ΚΥΑ 134454/ΦΕΚ2857/28.12.2015 πληρωμών ΠΔΕ. Το αίτημα χρηματοδότησης κοινοποιείται στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ προκειμένου να λάβει γνώση και να δώσει σύμφωνη γνώμη επί της αιτούμενης χρηματοδότησης.

7. Δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως αποζημιώσεις ή μισθούς προσωπικού είναι επιλέξιμες, εφόσον είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και καλύπτουν τις ανάγκες του έργου.

8. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

9. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.

10. Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.
Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.

11. Σε περίπτωση τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, ο Δικαιούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει το αίτημα τροποποίησης στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.

12. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την υποβάλλει στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.

13. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να προβαίνει σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσει/ επαληθεύσει τα στοιχεία του έργου.

14. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος όπως αυτό υποβλήθηκε στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίου Έργου.

15. Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τηρουμένης της διαδικασίας του σημείου 4 του άρθρου 3 της Απόφασης Έγκρισης του Προγράμματος  (ΦΕΚ1819 /Β/25-5-2017), εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή /και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

16. Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να προβεί στην απένταξη του έργου σε περίπτωση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην υλοποίησή του, ή όταν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στο έργο χωρίς να έχει τροποποιηθεί η Απόφαση Ένταξής του.

17. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να λάβει μέτρα δημοσιότητας με τα οποία θα αναφέρεται η χρηματοδότησή του από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, καθώς και το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ. 

Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός
Οικονομίας 
και Ανάπτυξης
Πρόεδρος της ΕΠ.ΣΥ
Αλέξης Χαρίτσης”“