Πόσοι περιηγητές έκαναν Πάσχα στη Ρόδο το 1958


ΖΩΗΡΑ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΠΟΣΟΙ ΞΕΝΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ

Ως ανεκοινώθη χθες ευρίσκοντο εις τα μεγάλα ξενοδοχεία της νήσου Ρόδου 538 ξένοι περιηγηταί. 

ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΟΙ
Ως εγνώσθη μέχρι την αύριον θα καταλύσουν εις το ξενοδοχείον της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 90 Σουηδοί τουρίσται διά πολυήμερον παραμονήν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Προχθές αφίκοντο εις Ρόδον 35 διδάσκαλοι της Εκπαιδ. Περιφέρειας Ρεθύμνου.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 350 ΚΡΗΤΕΣ
Ως γνωστόν, το εσπέρας αύριον αφικνούνται εις Ρόδον 350 Κρήτες εκδρομείς. 

ΤΟ “ΜΠΡΑΝΤ ΣΙΞ”
Διά του ατμοπλοίου “Μπράντ σίξ” αφικνούνται την Κυριακήν 150 Νορβηγοί περιηγηταί.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Β’ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Την 9.30 πρωινήν της Κυριακής του Πάσχα, ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων θα ενδυθή την αρχιερατικήν στολήν του εις την Μεγάλην αίθουσαν των τελετών του Καζουλείου Γυμνασίου Θηλέων, και εν συνεχεία εν λιτανεία προπορευομένων των φανών, των εξαπτερύγων, των λαβάρων, των ιεροψαλτών και σύμπαντος του ιερού κλήρου της πόλεως και ακολουθούντος του λαού, ο Μητροπολίτης μετά των αρχών, θα μεταβή εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν. Εκεί θα λάβη χώραν η τελετή της Β’ Αναστάσεως, κατά την οποίαν θα αναγνωσθή το ιερόν Ευαγγέλιον εις διαφόρους γλώσσας.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
Ως ανεκοινώθη, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας ορίζεται ότι τα κουρεία και κομμωτήρια θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλην την ημέραν της Δευτέρας του Πάσχα και θα ανοίξουν κανονικώς την Τρίτην. Εξ άλλου τα ζαχαροπλαστεία θα παραμείνουν κλειστά μόνον κατά την ημέραν του Πάσχα. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΩΝ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
Προχθές το εσπέρας επραγματοποιήθη εις τα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου σύσκεψις των υφασματεμπόρων Ρόδου, κατά την οποίον συνεζητήθη το θέμα του ελέγχου επί των ποσοστών.  Ως γνωστόν η Υπηρεσία Εποπτείας Εμπορίου εν συνεργασία μετά της Αγορανομίας εξήτασε το θέμα και κατέληξεν εις ωρισμένα συμπεράσματα, τα οποία εγνωστοποιήθησαν εγγράφος προς το Επιμελητήριον. 
Ήδη, υπό των υφασματεμπόρων συνεκροτήθη επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τας παρατηρήσεις και θα προβεί εις τας δεούσας συστάσεις.

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Σήμερον την 4ην απογευματινήν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα προστή της  λιτανείας του επιταφίου του Νοσοκομείου Ρόδου.

ΕΚΔΡΟΜΗ
Σήμερον διά του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρούν εις Αθήνας πραγματοποιούντες 10ήμερον εκδρομήν εις Αθήνας και Πελοπόννησον οι μαθηταί του Βενετοκλείου Γυμνασίου Ρόδου.

ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Υπό της Νομαρχιακής Επιθεωρήσεως Σωματικής Αγωγής καθωρίσθη όπως αι επιδείξεις των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων λάβουν χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον την 25ην Μαΐου. Εξ άλλου αι επιδείξεις των μαθητών των Γυμνασίων θα λάβουν χώραν την 1ην Ιουλίου.