Πασχαλινό γλέντι στο Θέρμαι προς τιμήν των ξένων τουριστών

ΕΚ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΠΟΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ

Ανεκοινώθησαν χθες επισήμως εκ της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως τα ονόματα των υποψηφίων, οι οποίοι θα μετάσχουν των συνδυασμών αυτής εις ολόκληρον την χώραν. Εις τον Νομόν Δωδεκανήσου, υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Κωτιάδης Στέλιος, Μαυρής Νικόλαος, Παρθενιάδης Νικόλαος, Πιζάνιας Νικόλαος, Χαρίτος Γαβριήλ.

Η ΜΕΙΖΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η μείζων περιφέρεια εις την οποίαν περιλαμβάνεται και η Δωδεκάνησος είναι η 8η.

Εις την μείζονα αυτήν περιφέρειαν περιλαμβάνονται επίσης ο Νομός Κυκλάδων, ο Νομός Λέσβου, ο Νομός Σάμου και ο Νομός Χίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις τους εορτάζοντας σήμερον συνδρομητάς μας
Αγιακάτσικαν     Αναστάσιον
Μανέτταν    Αναστάσιον

Βομβύλαν    Αναστάσιον
Χατζησταμάτην    Αναστάσιον
Βρόντην    Αναστάσιον
Γιαρενάκην    Αναστάσιον
Αναστασιάδην    Αναστάσιον
Αναστασιάδην    Αναστάσιον
Υψηλάντην    Αναστάσιον
Γεμούκην    Αναστάσιον

Μυριαλήν    Αναστάσιον
Κάζαν    Αναστάσιον
Φωτεινόν    Αναστάσιον
Χ”Αλεξίου    Αναστάσιον
Χαραλάμπους    Αναστάσιον
«Η ΡΟΔΙΑΚΗ» εύχεται χρόνια πολλά

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
- Ο κ. Αναστάσιος Βομβύλας επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
- Ο κ. Αναστ. Αγιακάτσικας δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
- Ο κ. Αναστάσιος Χιώτης δεν εορτάζει ούτε δέχεται.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ, ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙ, ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
ΘΑ ΧΟΡΕΥΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ


Σήμερον την 10.15 πρωινήν, εις τον κήπον του ξενοδοχείου “Θέρμαι” θα λάβην χώραν “Ελληνικό γλέντι”, οργανούμενον προς τιμήν των παρεπιδημούντων κατ’ αυτάς εις Ρόδον ξένων τουριστών και επισκεπτών, οι οποίοι ως γνωστόν, είναι πολυάριθμοι.

Η πρωτοβουλία δια την οργάνωσιν του γλεντιού ανήκει εις τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην όστις ως εδήλωσεν, επιθυμεί να παρουσιασθή το γνήσιον Ελληνικόν Πάσχα εις τους ξένους.

Συμφώνως προς το πρόγραμμα, ενώ θα ετοιμάζωνται οβελίαι αμνοί, η Φιλαρμονική του δήμου θα παιανίση διαφόρους Πασχαλινάς μελωδία, ακολούθως δε συγκρότημα λαϊκών Δωδεκανησιακών οργάνων θα εμφανισθή εις Δωδεκανησιακά τραγούδια και νεάνιδες ενδεδυμέναι με τοπικάς ενδυμασίας θα παρουσιάσουν τοπικούς χορούς. Η εορτή, η οποία γίνεται αποκλειστικώς δια τους ξένους, θα διαρκέση μέχρι των πρώτων μεταμεσημβρινών ωρών.

ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εξ άλλου, σήμερον εις τα διάφορα στρατιωτικά καταστήματα θα γίνουν Πασχαλινά γλέντια κατά το έθιμον, αι αρχαί δε της πόλεως θα τα επισκεφθούν δι ανα τσουγκρίσουν τα αυγά των μετά των οπλιτών.