Παραχώρηση εκκλησιαστικού ακινήτου για δημιουργία γηπέδου στη Σορωνή

600.000 ΔΡΧ. ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΗΔΗ  ΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Μέχρι της χθες κατεβλήθησαν εις μη επιδοτουμένους ανέργους της Ρόδου, βοηθήματα ανερχόμενα εις 66.000 δραχμάς συνολικώς. Αι καταβολαί εγένοντο υπό συνεργείου του υποκαταστήματος Ρόδου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως το οποίον είχεν εγκατασταθή εις αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου.
Ως γνωστόν, συνολικώς είχε διατεθή προς τον σκοπόν αυτόν πίστωσις εξ 80.000 δραχμών, η χορήγησις δε βοηθημάτων θα συνεχισθή σήμερον, αύριον και το Σάββατον.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Χθες το απόγευμα δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Επιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Βασιλειάδης. Ο κ. Βασιλειάδης θα εξετάση τας τυχόν υπαρχούσας καταγγελίας περί κομματισμού του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου. Πληροφορούμεθα ότι ο κ. Ρεμπάκος θα επιστρέψη εις Ρόδον την Δευτέραν.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙ’ ΕΚΠ/ΣΙΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Πιστώσεις δια το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως Αγροτοπαίδων θα διατεθούν και δια την Δωδεκάνησον, εις τα πλαίσια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της αγροτικής τραπέζης, περί αποτελεσματικής ενισχύσεως της προσπαθείας του υπουργείου Γεωργίας, δια την εκπαίδευσιν των αγροτοπαίδων, τόσον εις τον τεχνικόν όσον και εις τον οικονομικόν τομέα της Γεωργίας.

Συγκεκριμένως, απεφασίσθη όπως εκ των κονδυλίων τα οποία διατίθενται κατ’ έτος εκ των διαθεσίμων εξ ασφαλίστρων δια κοινωφελείς σκοπούς, διατεθούν κατά το 1958 πιστώσεις 1.500.000 δραχμών, αναλόγως των αναγκών διαφόρων διαμερισμάτων της χώρας, ειδικώς δι’επιβλεπόμενα έργα εξασκήσεως των αγροτοπαίδων και αγροτονεανίδων και δια την δημιουργίαν υπ’ αυτών υποδειγματικών αγροτικών απασχολήσεων, δια την αύξησιν και βελτίωσιν της παραγωγής και δια την μείωσιν του κόστους.
Το αναλογούν δια την Δωδεκάνησον κονδύλιον αναμένεται ήδη εις τα υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης του Νομού, αι πιστώσεις δε θα διατεθούν εν συνεργασία μετά της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου.

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας εκοινοποιήθη προς το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών και προς το Υγειονομικόν Κέντρον εγκύκλιος, δια της οποίας συνιστάται όπως διαταχθούν τα εις την περιφέρειαν του Νομού κοινοτικά και αγροτικά ιατρεία, να παρέχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν εις τους δημοσίους υπαλλήλους και εις τα μέλη των οικογενειών αυτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ “ΔΙΑΓΟΡΑ”
Την προσεχή Κυριακήν, θα λάβη χώραν η Γενική Συνέλευσις του Γυμναστικού Συλλόγου “Διαγόρα” κατά την οποίαν θα διεξαχθούν εκλογαί προς ανάδειξιν Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά σχετικάς πληροφορίας ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου φέρονται οι κ.κ. Αναστάσιος Αγιακάτσικας, Αγγελος Καραγιαννίδης, Βαλάσιος Ιωαννίδης, Φίλιππος Τριανταφύλλου, Γεώργιος Σαρζετάκης, Ιωάννης Βλαστός, Νεόφυτος Νεοφύτου, Αντώνιος Αντωνιάδης, Σταμάτιος Σπανός και Μιχαήλ Κέντρος.

ΔΙΑ ΓΗΠΕΔΟΝ ΕΙΣ ΣΟΡΩΝΗ
Κατά την διάρκειαν συνεργασίας του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος μετά του Νομαρχιακού επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής, απεφασίσθη κατ’ αρχήν όπως παραχωρηθή εκκλησιαστική έκτασις εις την περιοχήν της κοινότητος Σορωνής, δια την κατασκευήν γηπέδου εις το οποίον θα αθλούνται οι νέοι της κοινότητος.