Το Παραδείσι ετάχθη με την ΕΡΕ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΟΙ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ: ΟΙ κ.κ. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΖΙΓΔΗΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΡΙΖΙΚΩΣ

Το Παραδείσι ετάχθη με την ΕΡΕ - ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ


Ενώπιον εκατοντάδων κατοίκων της κωμοπόλεως Παραδεισίου και των γειτονικών κοινοτήτων, ωμίλησε χθες το εσπέρας ο υποψήφιος της Ε.Ρ.Ε. κ. Κωτιάδης αναλύσας το κυβερνητικόν έργον και το πρόγραμμα του κόμματος:

Ο κ. Κωτιάδης έτυχεν ενθουσιωδών εκδηλώσεων εκ μέρους του λαού. Σήμερον ο κ. Κωτιάδης αναχωρεί δια τας νήσους του Βορείου Συγκροτήματος,  θα επιστρέψη δε αύριον αεροπορικώς μέσω Αθηνών.
Αύριον το εσπέρας ο κ. Κωτιάδης θα ομιλήση εις Κοσκινού.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Προχθές το εσπέρας ο υποψήφιος κ. Χαρίτος ωμίλησεν ενώπιον πολυπληθούς συγκεντρώσεως των κατοίκων της κοινότητος Αφάντου, καταχειροκροτηθείς. Χθες εξ άλλου, ο κ. Χαρίτος ωμίλησεν ενώπιον λαού εις Μαριτσά.

Ο κ. ΜΑΥΡΗΣ
Ο υποψήφιος της ΕΡΕ κ. Νικόλαος Μαυρής, ανεχώρησε προχθές εις Κάσον όπου ωμίλησε,  θα επηνέλθη δε εις Ρόδον σήμερον.

ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Έγκυροι κύκλοι των Φιλελευθέρων αναφέρουν μετά πικρίας ότι η εκδηλουμένη διαφωνία, μεταξύ του Παπανδρεϊκού κ. Ζαννή και του Βενιζελικού κ. Ζίγδη, θα έχη δυσμενείς συνεπείας δια τον αγώνα των. Πληροφορίαι εκ τη υπαίθρου αναφέρουν ότι αμφότεροι οι υποψήφιοι αλληλοϋποβλέπονται.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Ανεχώρησαν προχθές αεροπορικώς εκ Ρόδου επιστρέφοντες εις Αθήνας ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Πέτρος Γουναράκης και ο Διευθυντής νήσων κ. Κίμων Κοεμπζόπουλος.
Τον πρόεδρον της ΔΕΗ προέπεμψαν ο πρόεδρος της ΑΗΕΡ κ. Ζουρούδης, εκπρόσωποι της ΑΗΕΡ και του Σωματείου κ.ά.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΑΛΙΝ ΠΗΛΗΚΙΑ ΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΥΝ ΖΥΠ-ΚΥΛΟΤΤ
ΑΘΗΝΑΙ, 16. Το υπουργείον Παιδείας δι’ εγκυκλίου του πρός τας αρχάς μέσης εκπαιδεύσες παραγγέλλει όπως καθιερωθή εκ νέου το πηλήκιον δια πάντας τους μαθητάς των επαρχιακών γυμνασίων.
Εξ άλλου ο κ. υπουργός ανεκοίνωσεν ότι έδωσεν εντολήν όπως κατά το μάθημα της γυμναστικής και εις τάς γυμναστικάς επιδείξεις αι μαθήτριαι μη φέρουν πλέον “σορτς” αλλά Ζυπ-κυλόττα.

ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το υπουργείον εργασίας εις απάντησιν αναφοράς της ενταύθα επιθεωρήσεως εργασίας, σχετικώς με την εφαρμογήν της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου διαιτητικού Δικαστηρίου περί των αποδοχών των ξενοδοχοϋπαλλήλων, γνωστοποιεί δι’ εγγράφου του ότι η υπ’ αριθμόν 20/56 απόφασις του διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών έχει καθολικήν ισχύν καθ’ άπασαν την επικράτειαν και συνεπώς ισχύει και εις Δωδεκάνησον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΚΟΛΥΜΠΙΑ
Προχθές ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις τον Οίκον Ευγηρίας Κολυμπίων, όπου διένειμε προς τους γηραιούς τροφίμους του Ιδρύματος Πασχαλινά ωά.