Στα θρανία οι εφοριακοί μας για αποτελεσματικούς προληπτικούς ελέγχους

Με την παρουσία του περιφερειακού διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης Πειραιά κ. Μπάρκουλα Ρήγα και της διευθύντριας Φορολογικής Ακαδημίας και 65 συναδέλφων από την Δ.Ο.Υ  ΡΟΔΟΥ (δια ζώσης) και 25 συναδέλφων από τη Δ.Ο.Υ. ΚΩ (Τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ημερίδα.

Η εκπαίδευση έγινε με τον συντονισμό του συλλόγου Εφοριακών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, στην ειδική αίθουσα που διαθέτει το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο και 25 εφοριακοί από το νησί της Κω.

Όπως δήλωσε μιλώντας στη ΡΟΔΙΑΚΗ ο πρόεδρος των Εφοριακών υπαλλήλων Δωδεκανήσου, κος Θεοδόσης Στεφανάκης, ο σύλλογός τους   στηρίζει και επαινεί τέτοιες δράσεις, τις οποίες θεωρεί αυτονόητες αλλά δυστυχώς  ποτέ μέχρι σήμερα  δεν έγιναν. Ο ίδιος τόνισε ότι ευελπιστεί  ενόψει της καλοκαιρινής τουριστικής σαιζόν να δοθούν αντίστοιχα και οι απαιτούμενες  λύσεις στα τόσα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του στους  προληπτικούς ελέγχους  που διενεργούν.

Γιατί κάθονται στα θρανία οι εφοριακοί
Στα θρανία για μετεκπαίδευση κάθονται ήδη οι εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι της υπό σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κυρίου Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η δημιουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας –(περίπου σαν την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά μόνον για εφοριακούς και τελωνειακούς) με στόχο την καλύτερη κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της Φορολογικής Διοίκησης.

Η ΓΓΔΕ αναζητεί κτίρια του Δημοσίου για να στεγάσουν τους εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους που θα φοιτούν στην Ακαδημία. Κατά το χρόνο παρακολούθησης των ως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι υπάλληλοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας είναι οι εξής:
- Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

- Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής.
- Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. και η μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
- Η επιτυχής υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. και των εν γένει δράσεων αυτής.

- Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε.
- Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.

- Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς της.
- Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια επιστημονικών ερευνών, η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, η πραγματοποίηση εκδόσεων σε αντικείμενα συναφή με τις δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης.
- Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.