Οι Έλληνες της Αυστραλίας συλλυπούνται για το ναυάγιο του "Δωδεκάνησος"

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ”

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΣΥΛΛΥΠΟΥΝΤΑΙ

ΦΡΗΜΑΝΤΑ (Ιδ. ανταπόκρισις)


Υπό των Ελλήνων της Δ. Αυστραλίας απεστάλη σαν τα ακόλουθα συλλυπητήρια δια τους Δωδεκανησίους:

«Συλλυπούμεθα όλους τους συγγενείς και φίλους των θυμάτων του Μ/Σ “Δωδεκάνησος” που βρήκαν τον θάνατον στην τρομεράν τραγωδίαν, την οποίαν επληροφορήθημεν από την εφημερίδα μας “Η Ροδιακή”. Συμπονούμε μαζί με όλους τους πατριώτες μας Δωδεκανησίους δια το τρομερό συμβάν που έπληξε την Πατρίδα μας.

Με συμπόνοια αδελφική.
Έλληνες της Δυτικής Αυστραλίας».

Πρώτη η εφημερίς σας μας πληροφόρησε την τραγωδίαν του Μ/Σ “Δωδεκάνησος” που βύθισε σε πένθος τόσες ατυχήσασες οικογένειες. Με λύπην μεγάλην σας ευχαριστούμεν δια την πληροφορίαν.

Μετά τιμής
Έλληνες Δωδεκανήσιοι
της Δυτικής Αυστραλίας.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον, δια του ατμοπλοίου της γραμμής ο Μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος, προκειμένου να επιληφθή και προωθήση διάφορα ζητήματα της Μητροπόλεώς του. Ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος κατά την Μεγάλην Εβδομάδα και την Κυριακήν του Πάσχα είχεν επισκεφθή τα χωρία της Κάσου, όπoυ προέστη κατά τας ακολουθίας και ερρύθμισε διάφορα ζητήματα.

ΟΥΔΕΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, αι ανακρίσεις εν σχέσει προς τας δήθεν κομματικάς ενεργείας του Νομάρχου συνεχίζονται υπό του Επιθεωρητού κ. Βασιλειάδη. Μέχρι στιγμής πάντως, ουδέν στοιχείον προέκυψεν.

Αντιθέτως, λέγεται ότι κατηγγέλθη ότι μόνιμος υπάλληλος, χρησιμοποιών τα ψευδόνυμα Ερμόλαος, Ανταίος Ατταβυρίτης κ.λπ. αρθρογραφεί εις εφημερίδα των Φιλελευθέρων κομματιζόμενος απροκαλύπτως.
Μέχρις αργά πάντως την νύκτα, δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθή η πληροφορία και δημοσιεύεται με επιφύλαξιν.

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συνήλθον εις κοινήν συνεδρίασιν οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των ξενοδόχων δια την σύναψιν συλλογικής συμβάσεως. Ως εγνώσθη oι εργοδόται εζήτησαν αναβολήν μέχρι της προσεχούς  Τρίτης, δια να δυνηθούν να ενημερώσουν και τους λοιπούς ξενοδόχους επί των αιτημάτων των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

ΑΠΟ ΤΗΣ 16ης ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ανεκοινώθη ότι από της 16ης Μαΐου τίθεται εις εφαρμογήν το νέον ωράριον εργασίας των εμπορικών καταστημάτων. Τα εμπορικά καταστήματα, από της ημέρας αυτής και μέχρι της 30ης 9ου θα λειτουργούν από της 8ης πρωινής μέχρι της 1.30 μεταμεσημβρινής και από της 5ης απογευματινής μέχρι της εσπερινής. Το απόγευμα της Τετάρτης θα παραμένουν κλειστά.

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας μας εκ Κω την κενωθείσαν θέσιν του Δημάρχου της πόλεως κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Παρθενιάδη κατέλαβε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπαλαλής.