Από μέρα σε μέρα μεγαλώνει το ρεύμα υπέρ της ΕΡΕ στα Δωδεκάνησα

ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΟΓΚΟΥΤΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας).- Την πρωΐαν της Κυριακής εις την αίθουσαν του κινηματογράφου “Ορφεύς” ωμίλησε προς τον λαόν της Κω ο υποψήφιος της ΕΡΕ κ. Κωτιάδης. Η αίθουσα ήτο ασφυκτικώς πλήρης, το πλήθος δε του λαού συνωστίζετο εις την παρακειμένην πλατείαν Ελευθερίας.

Ο κ. Κωτιάδης ανέλυσε το πρόγραμμα του κόμματος καταχειροκροτηθείς. Ακολούθως μετά του υποψηφίου κ. Παρθενιάδη επεσκέφθησαν τας κοινότητας Κεφάλου, Αντιμαχείας, Καρδαμένης, Πυλίου και Ασφενδίου όπου έτυχον θερμοτάτης υποδοχής.
Σχολιάζεται ευρύτατα ότι και αυτά τα προπύργια των αντιπάλων κατέρρευσαν παταγωδώς και το ρεύμα υπέρ της ΕΡΕ εις Κω είναι ασυγκράτητον.
Σήμερον (Δευτέραν) οι κ.κ. Κωτιάδης και Παρθενιάδης ανεχώρησαν εις Κάλυμνον.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Προχθές ο υποψήφιος κ. Χαρίτος επεσκέφθη τας κοινότητας Μεσαναγρού, Κατταβιάς, Γενναδίου, Λαέρμων, Λάρδου και Ασκληπειού όπου έτυχεν ενθουσιώδους υποδοχής και ομιλήσας κατεχειροκροτήθη.

Ο κ. ΜΑΥΡΗΣ
Προχθές ο υποψήφιος κ. Μαυρής επεσκέφθη και ωμίλησεν εις τας κοινότητας Απόλλωνα, Αρχίπολιν, Ελεούσα, Διμηλιά και Πλατάνια, το απόγευμα δε ωμίλησεν εις Κρεμαστή και Τριάντα. Ο κ. Μαυρής έτυχε πρωτοφανούς υποδοχής.
 

Ο εκ των υποψηφίων της ΕΡΕ κ. Στ. Κωτιάδης
Ο εκ των υποψηφίων της ΕΡΕ κ. Στ. Κωτιάδης


ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κατηγγέλθη ότι υποψήφιος των Φιλελευθέρων ωμίλησεν εις Τριάντα εις Λέσχην του Γεωρ. Συνεταιρισμού.

ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 18 (του ανταποκριτού μας)- Μετά τον κύριον Μ. Κουντούρην όστις ήνοιξεν την αυλαίαν του αγώνος των εκλογών της 11ης Μαΐου, ομίλησεν ο έτερος των υποψηφίων του κόμματος των Φιλελευθέρων Μ. Κλαδάκης. Ούτος αφού ωμολόγησε τας στρατηγικάς του γνώσεις ως σπουδάσας στρατηγικήν και η στρατηγική επιστήμη είναι κλάδος της πολιτικής ως είπεν-δια να παρουσιάση τον εαυτόν του ως μέγα πολιτικόν φαινόμενον, εξέβαλλεν, φωνάς υποσχόμενος όσα δεν ηδυνήθη να υποσχεθή έτερος υποψήφιος Κω όστις υπεσχέθη το 1956 ότι θα ήνωνον την Κάλυμνον με εναέριον γέφυραν.

Γενικώς και παρά το γεγονός ότι η Κάλυμνος εθεωρείτο ανέκαθεν κοιτίς των Φιλελευθέρων, η ψυχρότης του ελαχιστοτάτου ακροατηρίου ήτο πρωτοφανής. Ο κ. Κλαδάκης αφού κατηγόρησε γενικώς την πολιτικήν της Κυβερνήσεως Καραμανλή, παρεδέχθη τα εκτελεσθέντα μεγάλα έργα της ΕΡΕ, τονίσας ότι η Κυβέρνησις της ευνοιοκρατίας εσπατάλησεν αφειδώς αρκετά χρήματα, ενώ θα ηδύνατο με ολιγώτερα να αποπερατώση τα έργα της. Η νίκη της ΕΡΕ είναι βέβαια, αποδεικνύεται δε παντοιοτρόπως υπό του καθ’ ημέραν ογκουμένου ρεύματος υπέρ αυτής.

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ