Ο Δήμος Λέρου στο πρόγραμμα για προσβάσιμες παραλίες

Ο Δήμος Λέρου ενέκρινε τη συμμετοχή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου». 

Ειδικότερα, ο Δήμος Λέρου προέβη στην πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», με υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στις τουριστικές παραλίες των Αλίντων, Γούρνας, Ξηροκάμπου και Παντελίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο «Ολοκληρωμένος Τουριστικός Προσβάσιμος Θαλάσσιος Προορισμός» βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, στόχος του Δήμου Λέρου αποτελεί η άντληση πόρων μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών, εγκαταστάσεων και προσβάσεων, στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης των περιοχών Άλιντα, Γούρνα, Ξηρόκαμπος και Παντέλι, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Οι υποδομές αυτές θα δώσουν τον χαρακτηρισμό στις παραπάνω παραλίες ως Τουριστικά Προσβάσιμοι Προορισμοί, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των εμποδιζόμενων ατόμων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος χρηματοδότησης, ο Δήμος Λέρου μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης και μπορούν να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές παραλίες. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε παραλία δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 60.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά το ποσό των  240.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αντικείμενο της πρότασης, αυτό θα αφορά μεταξύ άλλων δαπάνες για την εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα και μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, καθώς και χώροι σκίασης και προστασίας των λουόμενων.

Πηγή: tornosnews.gr