Αυτοκινητόδρομος προπονήσεων θα κατασκευαστεί στη Ρόδο

Η ΛΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΜΟΣ ΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ο κ. ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΩΜΙΛΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΚΩ


ΛΕΡΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Ενώπιον πλήθους λαού της Λέρου πρωτοφανούς εις προεκλογικάς συγκεντρώσεις, ωμίλησεν ο υποψήφιος της εθνικής Ριζοσπαστικής ενώσεως κ. Στέλιος Κωτιάδης.
Ο κ. Κωτιάδης ανέπτυξε το πρόγραμμα του κόμματος, διεκόπτετο δε υπό χειροκροτημάτων του ενθουσιώντος λαού.

ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ (Του ανταποκριτού μας) Ολόκληρος ο πληθυσμός της νήσου υπεδέχθη ενθουσιωδώς τον υποψήφιον της ΕΡΕ κ. Κωτιάδην. Ο κ. Κωτιάδης ωμίλησεν επί των έργων της κυβερνήσεως Καραμανλή και επί του προγράμματος του κόμματος, καταχειροκροτηθείς.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Χθες ανεχώρησε δια περιοδείαν εις τας νήσους του Βορείου Συγκροτήματος ο υποψήφιος της ΕΡΕ κ. Χαρίτος.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 2 (του ανταποκριτού μας)
Ζωηροτάτη ήρχισεν η προεκλογική κίνησις στο νησί μας. Απ’ άκρου εις άκρον εν είναι το θέμα της συζητήσεως. Ποίοι θα είναι οι νικηταί της 11ης Μαΐου. Μετά την ανάλυσιν του προγράμματος με τα αστρονομικά “ΘΑ” του υποψηφίου των συναρχηγών κ. Κουντούρη, ο Καλυμνιακός λαός με πρωτοφανή εις τα χρονικά προσοχήν και πίστιν εις τον κ. Καραμανλήν ήκουσε και επευφήμησε τον υποψήφιον βουλευτήν της ΕΡΕ κ. Νικόλαον Πιζάνιαν.

Ούτος αφού έξέθεσεν εις γενικάς γραμμάς τα επιτευχθέντα και εκτελούμενα έργα της Κυβερνήσεως Καραμανλή, εκάλεσε τον Καλυμνιακόν λαόν, να συσπειρωθή εις τας τάξεις της ΕΡΕ, του κόμματος που δια των έργων του δίδει εγγύησιν δια το μέλλον της χώρας και δια την ευτυχίαν του Ελληνικού λαού. Αντιπαρερχόμενος τας “Κασάνδρας” και την σοφίαν του κ. Κουντούρη όστις καθύβριζε τα πάντα, ο υποψήφιος της ΕΡΕ κ. Ν. Πιζάνιας μέσα εις το πλαίσιο της έντιμης πολιτικής ζωής και της πραγματικής εννοίας των πραγμάτων, απήντησεν εις τας επικρίσεις των αντιπάλων του, ως προς το Κυπριακόν και την σπογγαλιείαν.

Περαίνων τον λόγον του, εκάλεσε τους αντιπάλους του να αποβάλουν τα τεχνικά ωτοφράγματα εάν θέλουν να ακούσουν την φωνήν του λαού και εκ των οφθαλμών των τας διόπτρας εάν θέλουν να ίδουν τα μεγαλόπνοα έργα του κόμματος της ΕΡΕ που εκτίθενται ελεύθερα από την Δωδεκάνησον, μέχρι το πιο απομεμακρυσμένον χωρίον της Ελλάδος.

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Αυτοκινητικού Συλλόγου “Ερμής” Ρόδου εντός του τρέχοντος έτους και τας αρχάς του 1959, θα αρχίσουν αι εργασίαι δια την κατασκευήν αυτοκινητοδρόμου εις κατάλληλον σημείον της πόλεως Ρόδου ή των προαστείων αυτής, δια την προπόνησιν των αυτοκινητιστών.

Ως τονίζεται σχετικώς, ο αυτοκινητόδρομος θα έχη μήκος 2 χιλιομέτρων και πλάτος 15 μέχρις 20 μέτρων.
Προς τον σκοπόν αυτόν, κατά το πρώτον δεκαήμερον του Μαΐου θα αφιχθή εις Ρόδον κλιμάκιον της ΕΛΠΑ, δια την λεπτομερή εξέτασιν του θέματος.

ΔΙΕΚΟΠΗ
Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 12 ΙΕΡΕΩΝ

Η Οικονομική Εφορεία Ρόδου, κατά διαταγήν του Υπουργείου των Οικονομικών, διέταξε την διακοπήν των μισθών 12 Ιερέων ισαρίθμων Ναών καθυστερούντων την Ενοριακήν εισφοράν προς το Δημ. Ταμείον.
Κατόπιν τούτου εφιστάται η προσοχή των Εκκλησιαστικών Επιτροπών (όπως εγκαίρως φροντίζουν να καταβάλλουν τας Ενοριακάς αυτών εισφοράς.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Την προσεχή Κυριακήν οι Βαθμοφόροι της Τοπικής Εφορείας Ρόδου θα εκδράμουν εις το Προσκοπικόν Χωριό Καλαμώνος.