Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για θέματα τουρισμού στο Δήμο Καρπάθου

Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δηµοτικής Αρχής, απόφοιτου Π.Ε. ή Τ.Ε. με επαρκείς γνώσεις σε θέματα τουρισμού, προβολής και διαφήμισης, ανακοινώνει το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, στην κα Κανάκη Ειρήνη (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.