Όλοι ευδοκιμούν στα Δωδεκάνησα γράφει Ισπανική εφημερίδα

ΟΛΟΙ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Εις την εφημερίδα “Λεβάντες” της Ισπανίας, εδημοσιεύθη άρθρον του κ. Μπαρτολομέο Μπενέιτο με θέμα την Ρόδον και την Ενσωμάτωσιν της Δωδεκανήσου.

Εις το άρθρο αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: “Οι Ρόδιοι και γενικώς οι Δωδεκανήσιοι αισθάνονται ευτυχείς με την επάνοδόν των εις την Ελλάδα. Η νήσος Ρόδος, δικαίως χαρακτηρίζεται σήμερον ως “πλωτός κήπος” υπό του Ελληνικού Τουρισμού.

Ακολούθως ο αρθρογράφος γράφει τα εξής:
Η Κυβέρνησις των Αθηνών με διαφόρους παραχωρήσεις εφοριακής και οικονομικής φύσεως, φροντίζει ώστε η επάνοδος αύτη “εις την πατρίδα να μη συνεπάγεται διά τους Δωδεκανησίους ουδεμίαν ζημίαν.

Αντιθέτως μάλιστα εις Δωδεκάνησον, όλοι ευδοκιμούν. Ακόμη και η προς την μουσουλμανικήν θρησκευτικήν μειονότητα μεταχείρισις είναι τόσον ευνοϊκή, ώστε είναι βέβαιον ότι αύτη επιθυμεί να παραμείνη υπό την ελληνικήν διοίκησιν.

Είναι λυπηρόν, καταλήγει ο αρθρογράφος, ότι η ελληνική ικανοποίησις διά την ενσωμάτωσιν της Δωδεκανήσου, σκιάζεαι υπό της εισέτι κατακρατήσεως υπό ξένων χειρών, άλλων αλυτρώτων Ελλήνων”.
 

ΤΟ ΕΒΕΔ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΔΙ’ ΑΝΑΝΕΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Δι’ εγκυκλίου του το Υπουργείον Εμπορίου προς το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Δωδεκανήσου, ζητεί παρ’ αυτού, όπως εκθέση τας απόψεις του, διά την ανανέωσιν της Ελληνοφινλανδικής εμπορικής συμφωνίας, η οποία μελετάται να πραγματοποιηθεί.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, το Επιμελητήριον Δωδεκανήσου δι’ υπομνήματός του θα ταχθή υπέρ της ανανεώσεως της συμφωνίας, δεδομένου ότι η Φινλανδία αγοράζει σπόγγους εκ Δωδεκανήσου, θα προβή δε και εις εισήγησιν διά την αγοράν εις το μέλλον παρά της Φινλανδίας, διαφόρων γεωργικών προϊόντων της Δωδεκανήσου.

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ Κ.Λ.Π.
Κατ’ ανακοίνωσιν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου κατόπιν διευκρινιστικής διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών, επιτρέπεται η διανομή φέιγ-βολάν, προκηρύξεων και προγραμμάτων εις τους χώρους των συγκεντρώσεων και κατά τας ώρας καθ’ ας πραγματοποιούνται αυταί κατόπιν αδείας ημών διά την πόλιν της Ρόδου και των οικείων Διοικητών Αξιωματικών διά την ύπαιθρον, υπό τας προϋποθέσεις του άρθρου 171 του υπό 13ης-11-56, Βασιλικού Διατάγματος.

Ωσαύτως επιτρέπεται η ανάρτισις φωτογραφιών των υποψηφίων ή των Αρχηγών των κομμάτων επί των αυτοκινήτων εφ’ ων επιβαίνουσιν ούτοι και τα οποία χρησιμοποιούνται διά την εξυπηρέτησιν των προεκλογικών σκοπών.

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΕΛΑΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ
Ως πληροφορούμεθα, κατά το προσεχές έτος θα διατεθούν υπό των κρατικών φυτωρίων εις παραγωγούς, χιλιάδες δενδρυλλίων, ιδίως ελαίας. Ήδη, εις τα φυτώρια διεξάγεται εντατική εργασία.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΕΚΕΡΔΙΣΕ 20.000 ΔΡΧ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΥ
Ο συμπολίτης Βλάσιος Βλάχος αντιπρόεδρος του Σωματείου λιμενεργατών, ευρέθη κάτοχος του υπ’ αριθμόν 31545 Εθνικού Λαχείου, κερδίσας 20.000 δραχμάς. Ως ανέφερεν ο κ. Βλάχος, από τινος κτίζει οικίαν και διά του ποσού αυτού θα δυνηθή να καλύψη αρκετάς ανάγκας.