Το συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Ρόδο το 1959

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΤΟ 1959

Κατόπιν προσκλήσεως υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος από κοινού μετά του οικουμενικού πατριαρχείου η εκτελεστική επιτροή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ως και η κεντρική επιτροπή αυτού θα συνέλθουν εις Ρόδον το προσεχές έτος. Συγκεκριμένως η εκτελεστική επιτροπή από 17-19 Αυγούστου 1959 η δε κεντρική επιτροπή από 20-28 Αυγούστου. Εξεφράσθη η ευχή όπως κατά την επιστροφήν εκ Ρόδου των μελών των συνεδρίων λάβη προσκυνηματικόν χαρακτήρα με επισκέψεις εις Τήνον, Πάρον, Πάτμον κ.λπ.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δι’ εγγράφου του Κεντρικού κοινοποιηθέντος προς το ενταύθα υποκατάστημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιτείται ότι κατόπιν εγκρίσεως του κ. Υπουργού Εργασίας, απεφασίσθη όπως καταβληθή έκτακτος οικονομική ενίσχυσις εις άπαντας τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και σερβιτόρους, τους έχοντας πραγματοποιήσει κατά το 1957 τουλάχιστον 50 ημερομίσθια και όχι άνω των 25 από του Ιανουαρίου 1958 και εντεύθεν. Η οικονομική ενίσχυσις ανέρχεται εις ισόποσον 12 1/2 ημερομισθίων.

Εν τω μεταξύ, δεδομένου ότι άπαντες σχεδόν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και σερβιτόροι εργάζονται κανονικώς, εζητήθη όπως δικαιωθούν οικονομικής ενισχύσεως οι μη έχοντες άνω των 25 ημερομισθίων από του Μαρτίου και εντεύθεν.

ΔΥΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ 20.000 ΔΡΧ. ΕΦΥΓΕΝ ΑΛΛ’ ΕΠΑΝΩΔΗΓΗΘΗ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Κάλυμνος 29 (του ανταποκριτού μας) Διά του Α/Π “Άνδρος” αφίχθη εις Κάλυμνον υπό συνοδείαν οργάνων της Λιμενικής Ασφαλείας Πειραιώς ο δύτης Εμμ. Ρόδης, όστις αφού έλαβεν από τον πλοίαρχον Παντελήν Γκινή ως προκαταβολήν το ποσόν των 20.000 δραχμών, ανεχώρησε εκ Καλύμνου διά Πειραιά και ούτω, καθυστερήθη από 13 ημέρας ο απόπλους του συγκροτήματος. Ο συλληφθείς δύτης, εστάλη αμέσως εις τον Λιμενάρχην Καλύμνου κ. Λ. Οικονομίδην ο οποίος και θα διεξαγάγη τας δεούσας ανακρίσεις.
Σ.Ν. Αλαχούζος

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 4 ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ 200 ΜΕΤΡΑ ΤΑΠΗΤΩΝ
Κατ’ αυτάς περατούται η επισκευή και διαρρύθμισις των κτιρίων, εις τα οποία θα στεγασθούν τα ταπητουργεία των κοινοτήτων Αγίου Ισιδώρου, Σιαννών, Μονολίθου και Απολλώνων, τα οποία θα λειτουργήσουν εξωπλισμέναι παρά της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.
Ήδη, ως γνωστόν, απεστάλησαν και εις τας 4 κοινότητας οι αργαλειοί οι οποίοι συνηρμολογήθησαν.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, ευθύς ως ετοιμασθούν αι εγκαταστάσεις, θα αποσταλούν υπό της Ενώσεως Συνεταιρισμών διδασκάλισσαι ταπητουργίας, αι οποίαι θα αρχίσουν διδασκαλίας προς μαθητρίας εκ των προαναφερθεισών κοινοτήτων. Αργότερον, εφ’ όσον αι μαθήτριαι εκπαιδευθούν, θα επεκταθούν αι εργασίαι των ταπητουργείων. Εν τω μεταξύ, χθες εξήχθησαν υπό της Ενώσεως Συνεταιρισμών εις Αθήνας 200 τετραγωνικά μέρα ταπήτων.

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΘΑ ΦΡΟΥΡΟΥΝ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ως πληροφορούμεθα, την φρούρησιν των εκλογικών τμημάτων κατά την ημέραν των εκλογών κατόπιν σχετικής διαταγής θα αναλάβουν άνδρες της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου και των κατά τόπους αστυνομικών υπηρεσιών. Εάν παραστή ανάγκη θα χρησιμοποιηθούν και άνδρες του Αεροπορικού αποσπάσματος και του Λιμεναρχείου.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΘΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟΝ-ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
Η απεργιακή κίνησις των δημοσίων υπαλλήλων εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την μη επίλυσιν των οικονομικών ζητημάτων ευρύνεται ήδη. Ούτω εκτός των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι συμφώνως με ανακοίνωσιν της ΑΔΕΔΥ κατέρχονται εις 48ωρον απεργίαν μεθαύριον Παρασκευήν και Σάββατον θα απεργήσουν και οι υπάλληλοι των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.