Διορίστηκε διοικητικό συμβούλιο της Αποικίας Ψυχοπαθών

ΔΙΩΡΙΣΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ

Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Προνοίας, διωρίσθη το Διοικητικόν Συμβούλιον της Αποικίας Ψυχοπαθών.

Η σύνθεσις αυτού είναι η εξής:
Πρόεδρος, Πολ. Αλεξανδράτος. Αντιπρόεδρος, Μιχαήλ Σαμάρκος.
Μέλη: Σωτ. Τσιγαδάς, Ιάκ. Δημητριάδης, Φ. Καρανικόλα, Παρ. Καστή και Αντ. Μανουσάκη.


ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε.  κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, αφικνείται εις Ρόδον αύριον Κυριακήν αεροπορικώς την 10.45 πρωϊνήν. Ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής θα ομιλήση εις τον Ροδιακόν λαόν από του εξώστου του Πολιτικού Γραφείου της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως εις την Πλατείαν Κύπρου, την 12ην μεσημβρινήν.

Την 3ην μ.μ. ο κ. Καραμανλής θα ομιλήση προς τον Λαόν της Κω εις Κω, και την 6ην μ.μ. προς τον λαόν της Καλύμνου εις Κάλυμνον, θα επιστρέψη δε εις Πειραιά την 8.45 πρωϊνήν της Δευτέρας.

ΕΩΡΤΑΣΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Προχθές οι κάτοικοι της Δωδεκανήσου, εώρτασαν κατά το πατροπαράδοτον έθιμον, την Πρωτομαγιά, μεταβάντες από της πρωΐας εις διαφόρους εξοχικάς τοποθεσίας. Εις Ρόδον λόγω της ζωηράς κινήσεως τροχοφόρων, η υπηρεσία Τροχαίας διέθεσε πρόσθετον δύναμιν προς διευκόλυνσιν της κυκλοφορίας. Πλήθη κόσμου μετέβησαν από της πρωΐας εις τας εξοχικάς τοποθεσίας του Ροδινιού, εις Τρεις, εις Καρακόνερο, εις Φανερωμένην και εις Καλλιθέαν.

Την πρωΐαν προχθές εγένετο εις κλειστόν χώρον, λόγω της προεκλογικής κινήσεως και προς αποφυγήν επεισοδίων, ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Εις τον εορτασμόν, ο οποίος εγένετο εις αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου μετέσχον τα Διοικητικά Συμβούλια και οι αντιπρόσωποι διαφόρων σωματείων, ωμίλησαν δε σχετικώς ο πρόεδρος του Κέντρου και άλλα στελέχη του Συνδικαλιστικού Κινήματος της Ρόδου.

870 ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, σήμερον ευρίσκοντο εις τα μεγάλα ξενοδοχεία της Ρόδου 870 ξένοι περιηγηταί ως και εκ Παλαιάς Ελλάδος εκδρομείς. Μεταξύ των εκ Παλαιάς Ελλάδος επισκεπτών, είναι και πολλά ζεύγη νεονύμφων.

10.000 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΕΡΙΟΥΣ
Κατά πληροφορίας εκ Λέρου, ο Γενικός διευθυντής του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος κ. Μεσσηνόπουλος, κατά την τελευταίαν του επίσκεψιν εις την νήσον, εδήλωσεων ότι το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα θα παραχωρήση εις την Λέρον 10.000 ελαιόδενδρα, καλής ποικιλίας δια να φυτευθούν τον Οκτώβριον.

Σχετικώς εγνώσθη ότι η τιμή κατά δενδρύλλιον θα είναι 12 δραχμαί, δια τους μη ευπόρους δε, θα διατεθούν με την υποχρέωσιν της μετά δίμηνον εξοφλήσεώς των.

Οι επιθυμούντες να λάβουν δενδρύλλια, δέον όπως δηλώσουν τούτο προς την αρμοδίαν Επιτροπήν του Δήμου Λέρου έχοντες υπ’ όψιν ότι η προθεσμία δια την υποβολήν δηλώσεων λήγει τα τέλη Αυγούστου.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Χθες την πρωΐαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Διοικούσα Επιτροπή των Τεχνικών Κρατικών Σχολών Μαθητείας και εξήτασε το θέμα της επεκτάσεως των εν λόγω Σχολών.

Εξ άλλου, εξήτασε εξ αιτήσεις ενδιαφερομένων, όπως τοποθετηθούν ως καθηγηταί της Αγγλικής. Ως γνωστόν η εν λόγω Επιτροπή εξήτασε την τοποθέτησιν ενός καθηγητού της Αγγλικής διά την εκμάθησιν της γλώσσης ταύτης υπό των μαθητών των Σχολών.