25 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Ρόδου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, στις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρόδου για το έτος 2018 ως εξής:

Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Καμείρου) 5 μήνες 3
Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Ν.Ρόδου) 5 μήνες 1

Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Ατταβύρου) 5 μήνες 4
Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ.Καλάθου ) 5 μήνες 1

Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Κ. Αρχαγγέλου ) 5 μήνες 5
Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Αρχίπολη ) 5 μήνες 1
Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Αφάντου ) 5 μήνες 3
Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Κ. Μαλώνα ) 5 μήνες 4

Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Μάσσαρι) 5 μήνες 3

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διανομής αρδευτικών υδάτων στους καλλιεργητές των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.

Η Αρδευτική περίοδος ορίζετε από 15/05/2018 έως 15/10/2018. Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά το νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ όσον διαρκέσει η στέρηση αυτή.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής - προτίμησης, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση για μία (1) θέση υδρονομέα.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο
αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:
1. Αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.
2. Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α (από επίσημο έγγραφο).

3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).
4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Πειραιώς (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.

Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου προθεσμίας από τον διορισμό, αλλιώς απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως.

Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

3. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ.

Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

4. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 [ ΦΕΚ.60 Α'] «Περί αστυνομίας επί
των αρδευτικών υδάτων»).

Ειδικότερα, συνοψίζονται στα κάτωθι:
α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή ένα δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.

β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό αρμόδιων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπή εκδιδόμενων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

5. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΡ, στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΡ http://www.deyar.gr και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: https://et.diavgeia.gov.gr/f/deya rodou (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

6. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2Ο Χιλ. Ρόδου - Λίνδου στο Γραφείο Ανθρώπινων Πόρων κ. Ρεουλλά Καθολική (τηλ. 2241045314) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 04/05/2018 έως 11/05/2018.

Αντίγραφο της παρούσας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

7. Υποβολή Αιτήσεων

Κατάθεση Αιτήσεων από 04/05/2018 έως 11/05/2018 στα Γραφεία της ΔΕΥΑΡ.

Πηγή: dikaiologitika.gr