Οι Τελωνειακοί της Σύμης έριξαν στο λιμάνι στεφάνι στη μνήμη του Πανορμίτη Παστρικού

ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΕΙ ΤΗΝ 12ΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

ΘΑ ΦΘΑΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΗΝ 10.45 ΠΡΩΪΝΗΝ-ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ


Σήμερον την 10.45 πρωινήν αφικνείται αεροπορικώς εις Ρόδον ο Αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Καραμανλής. Τον κ. Καραμανλήν θα υποδεχθούν εις το αεροδρόμιον οι υποψήφιοι κ.κ. Κωτιάδης, Μαυρής, Χαρίτος και Πιζάνιας, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος κ.α. Ακολούθως ο Αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως, θα κατεθυνθή εις Ρόδον, θα χαιρετήση δε κατά την διέλευσίν του τους κατοίκους Κρεμαστής και Τριαντών.

Ο κ. Καραμανλής θα ομιλήσει την 12ην μεσημβρινήν από του εξώστου του Πολιτικού Γραφείου της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως εις την πλατείαν Κύπρου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Ο κ. Καραμανλής θα αναχωρήση την 1ην μ.μ. εις Κω και Κάλυμνον όπου θα ομιλήση.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Χθες το απόγευμα ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Απολλώνων, Πλατανίων, Ελεούσης και Διμηλιάς όπου ωμίλησε προς τους κατοίκους καταχειροκροτηθείς.
Σήμερον το απόγευμα ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή και άλλας κοινότητας της Ρόδου.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Χθες το εσπέρας ο κ. Χαρίτος επεσκέφθη τας κοινότητας Κρεμαστής και Τριάντα, όπου ωμίλησεν ενώπιον πλήθους κατοίκων καταχειροκροτηθείς. Σήμερον ο κ. Χαρίτος θα μεταβή εις Αρχάγγελον.

Ο κ. ΠΙΖΑΝΙΑΣ
Χθες ο κ. Πιζάνιας ωμίλησε προς τους Καλύμνιους της Ρόδου εις την πλαετίαν Εβραίων Μαρτύρων αναπτύξας δε το πρόγραμμα της ΕΡΕ κατεχειροκροτήθη. 

ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΗΣ ΕΡΡΙΨΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΒΟ-ΚΡΙΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Το προσωπικόν του Τελωνείου Σύμης υπό τον τελώνην κ. Γεώργιον Μπαντέκον, επί τη συμπληρώσει 40ημέρου από του ναυαγίου του Μ/Σ “Δωδεκάνησος” παρέδωσεν εις τον πλοίαρχον του α/π “ΑΝΔΡΟΣ” κατά την χθεσινήν προσέγγισίν του εις τον λιμένα μας στέφανον, ίνα ρίψη τούτον επί του υγρού τάφου του πνιγέντος τελωνοφύλακος Πανορμίτου Παστρικού. Ο Παστρικός, ως γνωστόν, υπηρέτει από τριετίας και πλέον εις Σύμην και ετύγχανε της αγάπης και εκτιμήσεως του Συμαϊκού κοινού. Πληροφορούμεν επίσης ότι πρωτοβουλία του κ. τελώνου, την προσεχή Κυριακήν θα ψαλή εις όλας τας εκκλησίας της νήσου μας επιμνημόσυνος δέησις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τόσον του κ. Παστρικού όσον και των άλλων πνιγέντων.

ΠΟΣΟΤΗΣ 450 ΤΟΝΝΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΩ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ
Ως πληροφορούμεθα εναυλώθη υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών το τάνκερ “Δωρίς” το οποίον εντός των ημερών θα καταπλεύση εις την Κω, προς παραλαβήν της αγορασθείσης υπό της Ενώσεως Πατρών ποσότητος οίνου. Η ποσότης αύτη, ως γνωστόν ανέρχεται εις 450 περίπου τόννους. 

ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
Χθες υπό της πρωΐας κατήλθον εις 24ωρον απεργίαν αι δημοδιδάσκαλοι των περιφερειών της Δωδεκανήσου, πειθαρχήσαντες απολύτως εις τας εντολάς της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. 
Εις την πόλιν της Ρόδου η απεργία ήτο καθολική, άπαντα δε τα σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως δεν ελειτούργησαν. 

ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΙ ΣΧΟΛΑΙΑ “ΝΙΡΕΥΣ”
Αφίκετο εις Ρόδον ο εντεταλμένος σύμβουλος του Συντονιστικού τμήματος της Αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών κ. Θεόδωρος Πήρσον. Ο κ. Πήρσον επεσκέφθη τας Δημοτικάς τεχνικάς σχολάς “Νιρεύς” όπου συνωμίλησε μετά των καθηγητών και μαθητών, υπεσχέθη δε ότι θα εισηγηθή προς τους ανωτέρους του, διά την εγκατάστασιν εις τας σχολάς τελειοτάτων μηχανημάτων, δαπάναι της Αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών. Επίσης ο κ. Πήρσον υπεσχέθη την εγκατάστασιν βιβλιοθήκης εις τας Σχολάς. Ως εγνώσθη, ο Αμερικανός επισκέπτης θα παραμείνη εις Ρόδον επί 30 ημέρας.