Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξε ο λαός της Ρόδου στον Κωνσταντίνο Καραμανλή

ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΑΝΘΡΩΠΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ


«Παρέχω την διαβεβαίωσιν ότι θα μείνω πιστός και τίμιος υποστηρικτής της Δωδεκανήσου, ετόΝισεν ο κ. Καραμανλής».

Αποθεωτική υπήρξεν η υποδοχή του Αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Κωνστ. Καραμανλή προχθές, τόσον εις το αεροδρόμιον Μαριτσών, όσον και εις την πλατείαν Κύπρου. Αι χιλιάδες δε του λαού, δια της μεγαλειώδους συγκεντρώσεως των διετράνωσαν την πίστιν των εις το δημιουργικόν Έργον της ΕΡΕ και προεμήνυσαν την λαμπράν νίκην του κ. Καραμανλή κατά την 11ην Μαΐου.

Εις το αεροδρόμιον Μαριτσών, το φέρον τον Αρχηγόν της ΕΡΕ αεροπλάνον προσεγειώθη την 11ην προμεσημβρινήν.

Πάραυτα, τα πλήθη του λαού διέσπασαν τον κλοιόν των ανδρών της Χωροφυλακής και περιεκύκλωσαν το αεροσκάφος εις σημείον ώστε να καταστή αδύνατος η τοποθέτησις της κινητής κλίμακος προς κάθοδον των επιβατών.

Ακολούθως, ευθύς ως ήνοιξεν η θύρα του αεροπλάνου και επρόβαλλεν η μορφή του κ. Καραμανλή, εξέσπασεν ο λαός εις ουρανομήκεις ζητωκραυγάς, οι ευρισκόμενοι δε προ της θύρας, έλαβον εις τας χείρας τον Αρχηγόν της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως και εν μέσω ζωηροτάτων εκδηλώσεων, τον μετέφερον μέχρι του αυτοκινήτου του.

Τον κ. Καραμανλήν εχαιρέτησεν εκεί ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Αργύριος Θεοχάρης, όπως τον ευχαρίστησε και του εξέφρασε την ευγνωμοσύνην δια το επιδειχθέν ενδιαφέρον προς προώθησιν ζητημάτων των παραγωγικών τάξεων της Δωδεκανήσου και δια την εις τας εισηγήσεις του προέδρου του ΕΒΕΔ επιδειχθείσαν κατανόησιν.

Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Το φέρον τον κ. Καραμανλήν αυτοκίνητον ακολουθούμενον  υπό μεγάλης σειράς αυτοκινήτων, κατηυθύνθη προς την Ρόδον. Εις Κρεμαστήν και Τριάντα τα συγκεντρωθέντα πλήθη κατεχειροκρότησαν τον κ. Καραμανλήν.

Εν συνεχεία το αυτοκίνητον κατηυθύνθη εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, όπου ο κ. Καραμανλής ανεπαύθη επί 15 λεπτά.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εν τω μεταξύ, εις την πλατείαν Κύπρου είχον συγκεντρωθή άνω των 6.000 λαού, ο οποίος παρά τον καύσωνα παρέμενε συνωθούμενος δια να ίδη και να χειροκροτήση τον κ. Καραμανλήν.

Την 12ην μεσημβρινήν, ενεφανίσθη εις τον εξώστην του Πολιτικού Γραφείου της ΕΡΕ ο κ. Καραμανλής, αμέσως δε τα πλήθη εξέσπασαν εις ζωηρότατα χειροκροτήματα και ζωητοκραυγάς, αι οποίαι διήρκεσαν επί 5 περίπου λεπτά. Συγχρόνως ερρίπτοντο από της μιας πλευράς του εξώστου πολύχρωμο φέιγ-βολάν, με την φωτογραφίαν του Αρχηγού της ΕΡΕ.

Εις διάφορα σημεία της ανθρωποθαλάσσης, διεκρίνοντο πανώ με διαφόρους επιγραφάς, ως: «Να μας ζήσης Μακεδόνα Αρχηγέ», «Καραμανλής ο δημιουργός έργων», «Καραμανλής ο αναμορφωτής της χώρας», «Καραμανλής-Μακάριος, οι αγωνισταί του Κυπριακού», «Ζήτω η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις» κ.α.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΜΕ ΖΩΗΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Προχθές ο υποψήφιος της ΕΡΕ κ. Στέλιος Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Μαριτσών, Καλυθιών και Κοσκινού, χθες δε επεσκέφθη τας κοινότητας Αρχαγγέλου και Αφάντου. Ο κ. Κωτιάδης ωμίλησε προς τους κατοίκους καταχειροκροτηθείς. Αύριον ο κ. Κωτιάδης θα ομιλήση εις Τριάντα, Κρεμαστήν και Παραδείσι.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Προχθές ο κ. Χαρίτος ωμίλησεν εις Μάσσαρι, Μαλώνα, Αρχάγγελον, Τριάντα και Κρεμαστή, τυχών ενθουσιώδους υποδοχής. Χθες εξ άλλου ο κ. Χαρίτος ανεχώρησεν εις Σύμην.

Ο κ. ΜΑΥΡΗΣ
Ο υποψήφιος κ. Μαυρής περιοδεύει εις Κω και Νίσυρον.

Ο κ. ΠΙΖΑΝΙΑΣ
Ενώπιον πλήθους κόσμου, ωμίλησε χθες εις Κάλυμνον ο κ. Πιζάνιας, καταχειροκροτηθείς.