Διεθνής διαγωνισμός  για την αποχέτευση της Λίνδου

Στις «ράγες» της υλοποίησης επιστρέφει και πάλι το έργο της λειτουργίας εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Λίνδο και ειδικότερα στην περιοχή της Κράνας.

Το συγκεκριμένο έργο είχε «βαλτώσει» εξαιτίας διάφορων προβλημάτων, με συνέπεια να παραμένει ημιτελές. Με απόφαση που πήρε όμως η διοίκηση της ΔΕΥΑΡ, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για τη «λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αποχέτευσης ΔΕ Λίνδου Ρόδου» προϋπολογισμού 963.200 ευρώ.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου, στον οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 280.000 ευρώ για το 2018. Επειδή όμως η διάρκεια της σύμβασης υπερβαίνει τους 12 μήνες, θα βαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των επόμενων ετών (2019 έως 2021).

Ο διαγωνισμός προβλέπει για τον ανάδοχο την υποχρέωση λειτουργίας σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, μηχανημάτων επεξεργασίας λυμάτων και υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι τη Δευτέρα 11/6/2018 και ώρα 09:00.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 19.260 ευρώ και με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα μηνών.

Η διακήρυξη θα βρίσκεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr).

Για την πλήρη ενημέρωση των διαγωνιζόμενων είναι υποχρεωτική η επιτόπου επίσκεψη στο έργο τη Δευτέρα 21/5/2018 και ώρα 09:00.