Ο Καραμανλής συλλυπήθηκε σύζυγο πνιγέντος του «Δωδεκάνησος»

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΥΝΕΛΥΠΗΘΗ ΣΥΖΥΓΟΝ ΠΝΙΓΕΝΤΟΣ ΤΟΥ “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ”
ΚΩΣ (του απεσταλμένου μας)-Κατά την διάρκειαν της περιοδείας του Αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Καραμανλή και συγκεκριμένως ενώ το ατμόπλοιον “Παντελής” παρέπλεε τον “Κάβο Κριό” εις το σημείον δηλαδή όπου κατεποντίσθη το μότορσιπ “Δωδεκάνησος” ερρίχθη στέφανος υπό της Κας Περιβόλα, εις τον υγρόν τάφον του πνιγέντος συζύγου της μηχανικού Κ. Περιβόλα.
Ο κ. Καραμανλής παρηκολούθησε την σκηνήν και συνελυπήθη την τεθλιμμένη σύζυγον του πνιγέντος.
Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΔΙ’ ΕΠΙΔΟΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧ/ΛΗΛΩΝ
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, δια τηλεγραφημάτων προς το Υπουργείον Εργασίας την Γενικήν Συνομοσπονδίαν Εργατών Ελλάδος και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εζητήθη η τροποποίησις των προϋποθέσεων δια την χορήγησιν εκτάκτου επιδόματος εκ 12 1/2 ημερομισθίων εις τους ανέργους ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Δια των τηλεγραφημάτων εζητήθη όπως δικαιωθούν επιδόματος οι πραγματοποιήσαντες τουλάχιστον 50 ημερομίσθια κατά το 1957 και οι εργασθέντες όχι άνω των 25 ημερών από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 27ης Μαρτίου 1958.

Εκ της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων παρεσχέθη η πληροφορία ότι η απάντησις αναμένεται το ταχύτερον.

Ως γνωστόν, προ ημερών είχε ζητηθή εγγράφως η τροποποίησις των προϋποθέσεων και υπό της Διευθύνσεως του εν Ρόδω υποκαταστήματος του ΙΚΑ.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Ανώτερος Στρατιωτικός επόπτης των Εκλογών εις Δωδεκάνησον ταξίαρχος κ. Δικαιάκος.

ΑΦΙΧΘΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Διοικητής Διοικήσεως Καλύμνου Ταγματάρχης κ. Σταμ. Σταματίου προς λήψιν οδηγιών δια τας εκλογάς παρά της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ
Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι δια Βασιλικού διατάγματος δημοσιευθέντος εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθωρίσθη η Κυριακή ως ημέρα αργίας δια τα καταστήματα παντοπωλεία της νήσου Σύμης.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας αεροπορικώς ο Μητροπολίτης Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος, προκειμένου να προωθήση διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα της Επαρχίας του.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ “ΚΟΥΡΙΕΡ”
Αφίκετο εις Ρόδον ο νέος Κυβερνήτης του πλωτού ραδιοσταθμού “Κούριερ” κ. Στέντμαν. Ο πλωτάρχης Στέντμαν, συνοδευόμενος υπό του τέως κυβερνήτου πλωτάρχου Ουαϊνγκλάιν επεσκέφθη σήμερον την μεσημβρίαν τας αρχάς της πόλεως.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σήμερον οι μαθηταί το Βενετοκλείου Γυμνασίου θα εκδράμουν εις τας περιοχάς Αρχαίας Καμείρου και Αγίου Σουλά.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της Διοικούσης Επιτροπής των Κρατικών Τεχνικών Σχολών Μαθητείας απεφασίσθη ίνα διορισθή ως καθηγητής των Αγγλικών ο κ. Κωνστ. Κωνσταντινίδης.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΩΝ
Υπό εξαγωγικού οίκου των Αθηνών εξεδηλώθη ζωηρόν ενδιαφέρον δια την εξαγωγήν εις το εξωτερικόν αρωματικών φυτών της Δωδεκανήσου, ήτοι φασκομήλου, χαμομήλου, δαφνοφύλλων και λοιπών.

Η ένωσις γεωργικών συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, δι’ εγκυκλίου της εκάλεσε τους συνεταιρισμούς να γνωστοποιήσουν εάν είναι δυνατή η συλλογή αυτών των φυτών και εις ποίας ποσότητας.

Μέχρι στιγμής, απήντησαν προς την Ένωσιν δύο μόνον Γεωργικοί Συνεταιρισμοί.