Οδηγίες προς ναυτιλλομένους ενόψει Aegean Regatta

Από τον περασμένο Αύγουστο η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε τη διαδρομή της Aegean Regatta για το 2018, που θα ανοίξει πανιά στη Σκύρο και στη συνέχεια τα σκάφη θα βάλουν πλώρη για Λημνιά Χίου, Χίο, Βαθύ Σάμου και Πυθαγόρειο Σάμου, όπου θα γίνει ο τερματισμός.

Συντονιστής όμιλος και υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Aegean Regatta 2018 θα είναι ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, αλλά αναμένονται αρκετοί ιστιοπλόοι από τα Δωδεκάνησα να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή της ναυτοσύνης.

Ως οργανωτική αρχή ορίζεται φυσικά η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους: Α.Ο. Αιγαίου, Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ιστιοπλοϊκό  Όµιλο Μυτιλήνης, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Καρλοβάσου, Ν.Ο. Λέρου, Ν.Ο. Σάµου και µε συντονιστή για το 2018 τον Ν.Ο. Χίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγώνα από την προκήρυξη:
Κανονισµοί
Ο αγώνας θα διέπεται από τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν τις ηµέρες διεξαγωγής του:
-∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS).
-Κανόνα IMS.
-Κανόνα ORC Rating Systems.
-Κανόνα IRC Rating System.
-Κανόνες Εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της World Sailing (Equipment Rules of Sailing, ERS).

-Ειδικό Κανονισµό Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της World Sailing (Offshore Special Regulations). Οι ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κανονισµού, ενώ οι παράκτιες ιστιοδροµίες στην κατηγορία 4. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF µε δυνατότητα επικοινωνίας εκτός των άλλων και στο κανάλι 72.

- Ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα, αντικαθιστά τους κανόνες του Μέρους 2 των RRS, από τη  δύση ως την ανατολή του ηλίου.

Οι ∆ιατάξεις της Εθνικής Αρχής (Ε.Ι.Ο)
«Όλοι όσοι συµµετέχουν σε ένα αγώνα (αθλητές, οµάδες υποστήριξης και στελέχη αγώνων που επιβαίνουν σε ταχύπλοα σκάφη) οφείλουν να φορούν προσωπική συσκευή πλευστότητας (ΠΣΠ) κατά τη  διάρκεια του αγώνα. Η ΠΣΠ των αθλητών, οφείλει να συµφωνεί και µε τις προδιαγραφές και διατάξεις της συγκεκριµένης κλάσης» (∆ιατάξεις Εθνικής Αρχής 2017-2020, Παράγραφος 1).

Οι Ειδικές ∆ιατάξεις της ΕΑΘ για αγώνες ανοικτής θάλασσας
- Τα σκάφη επιτρέπεται να µεταφέρουν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, και δεύτερη µεγίστη, µε διαστάσεις (για τα σκάφη IRC) ή εµβαδόν (για τα σκάφη ORC) που δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που υπάρχουν στο πιστοποιητικό τους. Αυτό αλλάζει τους κανόνες IRC Rating System και ORC Rating Systems αντίστοιχα.

- Τα σκάφη IRC, επιτρέπεται να αλλάζουν πανιά, πάνω στο σκάφος, µεταξύ των ιστιοδροµιών. Αυτό αλλάζει τον κανόνα IRC Rating System.

-Σε περίπτωση ασυµφωνίας των κειµένων Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου, οι Οδηγίες Πλου υπερισχύουν (Αυτό αλλάζει τον RRS 63.7).

- Σε περίπτωση ασυµφωνίας των κειµένων, το Αγγλικό κείµενο υπερισχύει.

 -Για όλους του κανόνες που διέπουν αυτόν τον αγώνα: a. [DP] σηµαίνει ότι η ποινή για παράβαση του κανόνα αυτού είναι στην διακριτική ευχέρεια της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων (∆ΕΕ). b. [NP] σηµαίνει ότι για τον κανόνα αυτό δεν µπορεί να υποβληθεί ένσταση από σκάφος. Αυτό αλλάζει τον RRS 60.1(a).

∆ικαίωµα Συµµετοχής
 Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ∆ιεθνούς Κώδικα Καταλληλόλητας (World Sailing Eligibility Code).
-Στον αγώνα γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη, τα οποία έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταµέτρησης για το 2018, σε µία από τις παρακάτω κλάσεις: a. ORC International (ORCi) b. ORC Club c. IRC
-Κάθε σκάφος µπορεί να συµµετάσχει µόνο σε µία από τις παραπάνω κλάσεις.
-Για να συσταθεί µια κλάση θα πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον 5 σκάφη.

∆ηλώσεις Συµµετοχής
-Τα πληρώματα των σκαφών που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον αγώνα, µπορούν να προεγγραφούν συµπληρώνοντας την on line αίτηση συµµετοχής, µέχρι και την Πέµπτη 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00.
-∆εν απαιτείται παράβολο συµµετοχής.
-Η Οργανώτρια Αρχή δεν φέρει καµιά ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από τη µη αποδοχή της συµµετοχής ενός σκάφους.
-Η Οργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

Εγγραφή [DP, NP]
 -Ο ιδιοκτήτης ή ο κυβερνήτης του σκάφους πρέπει να καταθέσει έγγραφη ∆ήλωση Συµµετοχής, στα γραφεία της γραµµατείας του αγώνα στη Σκύρο, από την Παρασκευή 17 Αυγούστου (10:00 ώρα Ελλάδος) έως και το Σάββατο 18 Αυγούστου (17:00 ώρα Ελλάδος).

-Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την ∆ήλωση Συµµετοχής (αυτά αλλάζουν τον RRS 78.2): a. Έγκυρο για το 2018 πιστοποιητικό καταµέτρησης. b. Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων µε τουλάχιστον τις ελάχιστες καλύψεις που απαιτεί η σχετική Ελληνική νοµοθεσία. c. Η επίδειξη της αδείας της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήµιση, είναι απαραίτητη. d. Κατάσταση πληρώµατος µε Ονοµατεπώνυµο, Αριθµό ∆ελτίου Αθλητή και Όµιλο, στον οποίο αυτός ανήκει. e. Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στη στεριά.

-∆εν επιτρέπεται καµιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταµέτρησης µετά τη ∆ήλωση Συµµετοχής, εκτός και αν ζητείται ή εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή και πάντως πριν την έναρξη της πρώτης ιστιοδροµίας.

-Ενστάσεις από πληρώματα σχετικά µε τον βαθµό ικανότητας των συµµετεχόντων σκαφών, όπως αυτοί ανακοινώθηκαν στην τελική κατάσταση συµµετεχόντων, γίνονται αποδεκτές µέχρι δύο ώρες από την ανακοίνωση της τελικής κατάστασης των συµµετοχών. Αυτό αλλάζει τον RRS 62.2.

-Η κατάσταση πληρώµατος µπορεί να τροποποιηθεί µέχρι και το Σάββατο 18 Αυγούστου και ώρα 18:00, συµπληρώνοντας µια νέα κατάσταση. Μετά από αυτήν την ώρα αλλαγές µπορούν να γίνουν µόνον µε τη  γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων.

-Έχουν προγραµµατιστεί πέντε ιστιοδροµίες για τα σκάφη ORCi και IRC, που περιλαμβάνουν τρεις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας και δύο  παράκτιες ιστιοδροµίες.

-Έχουν προγραµµατιστεί τέσσερεις ιστιοδροµίες για τα σκάφη ORC Club, που περιλαµβάνουν τρείς ιστιοδροµίες Ανοικτής Θάλασσας και µία παράκτια ιστιοδροµία.

-Το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 δεν θα δοθεί προειδοποιητικό σήµα µετά τις 15:00, εκτός αν ακολουθεί σήµα γενικής ανάκλησης που δόθηκε πριν τις 15:00.

Το πρόγραμμα των αγώνων:
Ημερομηνία                                Ώρα    Αγώνας/Εκδήλωση

Παρασκευή 17/08/2018              10:00    Εγγραφές και επιθεωρήσεις
Σάββατο 18/08/2018                   10:00    Εγγραφές και επιθεωρήσεις
                                                      20:00    Συγκέντρωση Κυβερνητών (Σκύρος)
                                                      21:00    Τελετή Έναρξης
Κυριακή 19/08/2018                    11:00    Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας, Σκύρος – Λιμνιά (Βολισσός) Χίου, 73nm
Δευτέρα 20/08/2018                   Ελεύθερη Ημέρα
Τρίτη 21/08/2018                        11:00    Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας, Λιμνιά - Χίος,  40nm
Τετάρτη 22/08/2018                   Ελεύθερη Ημέρα
Πέμπτη 23/08/2018                     11:00    Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας, Χίος – Βαθύ Σάμου, 52nm
Παρασκευή 24/08/2018              Ελεύθερη Ημέρα
Σάββατο 25/08/2018                  11:00    Παράκτιες Ιστιοδρομίες (Πυθαγόρειο Σάμου)
                                                     21:00    Τελετή Λήξης (Βαθύ Σάμου)