Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 9 Μαΐου 1958
Αριθ. Φύλλου 2118

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ο αρχηγός της ΕΠΕΚ και συναρχηγός της ΠΑΔΕ κ. Σάββας Παπαπολίτης, ομιλώνπροχθές προεκλογικώς εις τον λαόν της Ρόδου, εδήλωσεν ότι ο συνδυασμός του κηρύσσεται αναφανδόν κατά των βάσεων, διότι φθάνουν αι θυσίαι και αι καταστροφαί και τα ολοκαυτώματα. Ευχόμεθα όλοι να εξευρεθή τρόπος συνεννοήσεως μεταξύ των λαών και να επικρατήση το πνεύμα της ειρήνης και της ασφαλείας εν τω κόσμω, οπότε όχι μόνον αι βάσεις, αλλά και οι στρατοί των διαφόρων χωρών και οι εξοπλισμοί των θα ήσαν όλως περιττοί. Εφόσον όμως ο κίνδυνος του πολέμου δεν εξέλιπεν, οι δε από βορρά προαιώνιοι εχθροί της Ελλάδος αποτελούν διαρκή απειλήν, είναι δυνατόν να αποκλείσωμεν και την εγκατάστασιν βάσεων, εφόσον η στρατιωτική ηγεσία της χώρας, το Γενικόν δηλ. Επιτελείον στρατού, θα έκρινεν αναγκαίαν την εγκατάστασιν ταύτην διά την σωτηρίαν της πατρίδος; Ή θα προτιμώμεν την άμεσον παράδοσιν και την υποδούλωσιν, διά να αποφύγωμεν τας θυσίας; Τί θα έλεγεν άραγε επί τούτων ο κ. Παπαπολίτης; Εϊναι σύμφωνον προς τας εθνικάς μας παραδόσεις;

Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε.Ρ.Ε. ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Χθες το εσπέρας οι υποψήφιοι της ΕΡΕ κ.κ. Κωτιάδης, Μαυρής και Χαρίτος ωμίλησαν εις τας συνοικίας αγ. Νικολάου Μητροπόλεως, αγ. Αναστασίας και αγ. Αναργύρων, ενώπιον πυκνοτάτων συγκεντρώσεων λαού, χειροκροτηθέντες ενθουσιωδώς.
Σήμερον ο κ. Κωτιάδης θα ομιλήση την 8ην μ.μ. εις το καφενείον Τσέρου της Εβραϊκής, την 9ην μ.μ. εις τα Πεταλάδικα και την 9.30 μ.μ. εις το καφενείον Αχμέτ Μπαρεσκίλ, Θεμιστοκλέους Σοφούλη 28.

ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΤΗΝ 12ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου των Εσωτερικών κοινοποιηθείσης ενταύθα, γνωστοποιείται ότι ουδέν θέμα παρατάσεω ς της θητείας των νυν δημάρχων και κοινοταρχών υφίσταται και ότι αι δημοτικαί εκλογαί θα διεξαχθούν συμφώνως προς τον νόμον την 12ην Οκτωβρίου 1958, με το ισχύον διά τας δημοτικάς εκλογάς εκλογικόν σύστημα.
Κατά το σύστημα, ο εκλεγόμενος δήμαρχος πρέπει να λάβη τα 40% τουλάχιστον του ποσοστού των ψήφων, εφ’ όσον πρόκειται περί τριών και πλέον υποψηφίων.
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν κατά την πρώτην εκλογήν ουδείς εκ των υποψηφίων θα συγκεντρώση το απαιτούμενον ποσοστό, η εκλογή θα επαναληφθή μόνον όμως μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων κατά την πρώτην εκλογήν υποψηφίων.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΙΝΔΙΑΚΟΤΡΟΦΩΝ
Δι’ εγκυκλίου της αγροτικής τραπέζης Ελλάδος προς τα εν Ρόδω υποκαταστήματά της, παρέχονται οδηγίαι, ως προς τον τρόπον της ενισχύσεως των επιδιδομένων εις την εκτροφήν ινδιάνων παραγωγών προς αντιμετώπισιν των δαπανών διατροφής. Η μέριμνα λαμβάνεται διά την ενίσχυσιν της κρεατοπαραγωγής και την ικανοποίησιν των καταναλωτικών αναγκών, εξ εγχωρίου παραγωγής.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου κατά τον μήνα Ιανουάριον υπήρχον 660 άνεργοι, τον Φεβρουάριον 513, Μάρτιον 597 και τον παρελθόντα μήνα 536.
Ως εγνώσθη η ανεργία κατά τον τρέχοντα μήνα τείνει να εξαφανισθή.

ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΜΟΔΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών το προσεχές Φθινόπωρον θα λάβη χώραν εις το “Ξενοδοχείον των Ρόδων” επίδειξις μόδας γυναικείων φορεμάτων εκ των καλυτέρων οίκων της Ελλάδος.