ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 10 Μαΐου 1958
Αριθ. Φύλλου 21119ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τον αγαπητόν μας αδελφόν και θείον Ευστάθιον Κυριακούλην δημοδιδάσκαλον της Παιδοπόλεως Καλάθου (Ρόδου) μνηστευθέντα μετά της φερέλπιδος Δίδος Αντωνίας Μ. Παγκά δημοδιδασκαλίσσης κοινότητος Φάνες, συγχαίρομεν εγκαρδίως και ευχόμεθα όπως η θεία χάρις τους χαρίζει βίον ανθόσπαρτον και ευτυχή.
Οι αδελφοί σας Παναγιώτης και Αννούλα.
Οι ανεψιοί σας Κυριάκος και Μαρία Κυριακούλη.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ “ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΥ”
Γενομένων αρχαιρεσιών του Γυμναστικού Συλλόγου “Ακουσίλαος” της κοινότητος Φανών, εξελέγησαν οι εξής: Πρόεδρος ο κ. Καφετζής, αντιπρόεδρος ο κ. Αρφαράς, Γενικός γραμματεύς ο κ. Χατζηπαπάς, ταμίας ο κ. Χατζηαντωνίου, έφορος αθλητισμού ο κ. Χατζημάρκος και σύμβουλοι οι κ.κ. Νικολίτσος και Διακολαμπριανού.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ “ΚΟΥΡΙΕΡ”
Σήμερον την 10.30 πρωινήν θα λάβη χώραν επί του πλωτού αμερικανικού ραδιοσταθμού “Κούριερ” η τελετή παραδόσεως της Διοικήσεως του σκάφους εις τον νέον κυβερνήτην αυτού πλωτάρχην Στέντμαν, υπό του τέως κυβερνήτου πλωτάρχου Ουέινγκλάιν. Εις την τελετήν εκλήθησαν όπως παραστούν και αι τοπικαί αρχαί.
Κατά σχετικάς πληροφορίας ο τέως Κυβερνήτης θα αναχωρήση εις Αθήνας την Δευτέραν.

ΙΣΧΥΡΑ ΔΟΝΗΣΙΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Χθες την 4.42 πρωινήν εσημειώθη εις Ρόδον ισχυράς εντάσεως σεισμική δόνησις, διαρκείας ελαχίστων δευτερολέπτων.
Υπό του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνησις κατεγράφη εις τον σεισμογράφον ως ισχυρά, προερχομένη εξ αποστάσεως 360 χιλιομέτρων νοτιοανατολικώς των Αθηνών. Επίκεντρον της δονήσεως ήτο το στενόν της Καρπάθου.
Ευθύς μετά την σεισμικήν δόνησιν ο Νομαρχών κ. Βόνδας κα οι προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιών της Νομαρχίας συνεκεντρώθησαν εις την Νομαρχίαν, πάραυτα δε ήρχισαν ενέργειαι προς εξακρίβωσιν τυχόν υπαρχουσών ζημιών.
Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι των συνοικιών της πόλεως, εξήλθον εις τας οδούς, όπου συγκεντρωμένοι εις ομίλους συνωμίλουν περί του γεγονότος.
Αργότερον και μέχρι της 8ης πρωινής είχε διαπιστωθή ότι εις την Σύμην μεν είχον σημειωθή μικραί ρωγμαί εις ελαχίστας παλαιάς οικίας, εις τας υπολοίπους δε νήσους του Βορείου Συγκροτήματος ουδεμία ζημία παρετηρήθη. Ζημίαι δεν εσημειώθησαν επίσης ούτε εις Κάρπαθον ούτε Κάσον.

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΜΟΤΟΡΣΙΠ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΡΤ ΣΑΪΤ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου ανεκοίνωσεν ότι διά κοινοποιηθέντος τηλεγραφήματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, γνωστοποιείται ότι το μότορσιπ “Αγία Άννα”, 200 τόννων, το οποίον απέπλευσεν εκ Πόρτ Σουδάν την 26ην Απριλίου με κατεύθυνσιν το Πόρτ Σάιτ και τον λιμένα του Πειραιώς, δεν έδωσεν έκτοτε σημεία ζωής.
Κατόπιν αυτού, ειδοποιούνται όλα τα πλοία, τα πλέοντα την περιοχήν από Πόρτ Σάιτ προς Πειραιά, να ερευνούν μετά προσοχής προς ανεύρεσιν του σκάφους και παροχήν βοηθείας, εάν παραστή ανάγκη.

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Χθες το μεσονύκτιον έληξεν η προθεσμία των ομιλιών των υποψηφίων των διαφόρων κομμάτων. Από των πρωινών ωρών της σήμερον, απαγορεύονται αι προεκλογικαί συγκεντρώσεις, η απαγόρευσις δε, θα ισχύση μέχρι του μεσονυκτίου της Κυριακής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  ΤΟΥ “ΔΙΑΓΟΡΑ”
Ως ανεκοινώθη το νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Γ.Σ. Διαγόρα συνελθόν εις την πρώτην του συνεδρίασιν κατηρτίσθη εις σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος Ανασ. Αγιακάτσικας Α’ Αντιπρόεδρος Λύσ. Φραράκης Β’ Αντιπρόεδρος Ν. Σταματόγλου Γ. Γραμματεύς Φ. Τριανταφύλλου, ειδικοί Γραμματεύς Σ. Μητσού, Σ. Ευθυμίου, ταμίας Σ. Ζουρούδης έφοροι ποδοσφαίρου Ν. Δουκάκης, Σ. Σπανός Γ. Τριανταφύλλου έφοροι καλαθοσφαίρας ποδηλασίας και στίβου Π. Παυλίδης Β’ Ιωαννίδης Ι Βλαστός έφορος υλικού Ηλ. Κακλιός και έφορος Λέσχης Δ. Κυρμιζόπουλος.