Διακήρυξη για το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου

Στην εκμετάλλευση του βιοαερίου που παράγεται στο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου προχωράει ο Δήμος, όπως είχε γίνει γνωστό, με τη διακήρυξη που βγήκε “στον αέρα” προχθές για την επιλογή παρόχου για την κατάρτιση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών με αυτό το αντικείμενο.

Ειδικότερα, ο Δήμος διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου για είκοσι χρόνια. 
Κριτήριο για την κατακύρωση του έργου θα είναι από τη μια οι τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής που θα στήσει ο εν δυνάμει πάροχος και από την άλλη η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, όπως άλλωστε εξηγείται στη διακήρυξη. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.316.955 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με προεξοφλημένο το σύνολο των εκτιμώμενων μικτών ετήσιων εσόδων των αναδόχων στην περίοδο των είκοσι ετών. 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών μέχρι είκοσι χρόνια μετά την υπογραφή της. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει προσφορά στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  www.Promitheus.aov.ar μέχρι και τις 3:00 μ.μ. αύριο, Παρασκευή 11 Μαΐου. Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ, δηλαδή 166.339,10 ευρώ.

Στην ουσία, δηλαδή,  με τη σύμβαση αυτή, ο Δήμος θα δώσει το δικαίωμα στον πάροχο που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό να μπει μέσα στο ΧΥΤΑ, να κάνει μία κατασκευή ώστε να παίρνει τα απορρίμματα που βρίσκονται εκεί, να τα επεξεργάζεται και να παράγει ενέργεια, την οποία και θα πουλάει και θα δίνει ένα ποσοστό στο Δήμο. 
Το ποσοστό αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αφού θα φανεί από την τελική επιλογή που θα γίνει ανάμεσα στις προσφορές που θα κατατεθούν και θα εξαρτηθεί από τη συνδυαστική βαθμολογία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.